รายงานหนังสือ ประเภท สังคมศาสตร์
หมวด 300
ลำดับ
ว.ด.ป.
หมวด
ทะเบียน
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
เล่ม
ปี
ที่พิมพ
สำนักพิมพ์
หน้า
449
15/10/2546
300
038
สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-
2543
อาสารักษาดินแดน 82
450
15/10/2546
300
039
กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการเรียนการสอน "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" ฯลฯ
-
2541
คุรุสภาลาดพร้าว 274
451
15/10/2546
300
040
สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-
2543
อาสารักษาดินแดน 147
452
15/10/2546
300
041
กรมการปกครอง ร่าง ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
-
2542
อาสารักษาดินแดน 32
453
15/10/2546
300
042
ประวีณ ณ นคร การเขียนหนังสือราชการ
-
2531
สวัสดิการ สนง.ก.พ. 177
454
15/10/2546
300
043
กองนิติการ สนง.ป.ป.ส. คู่มือ การขอรับเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด
-
2541
คุรุสภาลาดพร้าว 41
455
15/10/2546
300
044
สนง.สถิติจังหวัดนครพนม สมุดรายงานสถิติจังหวัด
-
2545
สนง.สถิติจังหวัดนครพนม 131
456
15/10/2546
300
045
กรมการปกครอง รวมกฎหมาย
-
2538
ส่วนท้องถิ่น 217
457
15/10/2546
300
046
สนง.ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระเบียบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก ฯลฯ
-
2544
อาสารักษาดินแดน 29
458
15/10/2546
300
047
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
-
2542
อาสารักษาดินแดน 141
459
15/10/2546
300
048
กรมการปกครอง คู่มือ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน การขอใช้ท่าสธารณะประโยชน์และที่ราชพัสดุ ฯลฯ
-
2538
ส่วนท้องถิ่น 198
460
15/10/2546
300
049
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ แผนฟื้นฟูสังคม - เศรษฐกิจที่ยั่งยืนำหรับชุมชน
-
2541
- 18
461
15/10/2546
300
050
สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือวิทยากร เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
-
2543
อาสารักษาดินแดน 22
462
15/10/2546
300
051
กรมการปกครอง คู่มือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
-
2541
ส่วนท้องถิ่น 61
442
15/10/2546
300
031
กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด ฯลฯ
-
2538
ส่วนท้องถิ่น 97
463
15/10/2546
300
052
กรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง คู่มือการปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ
-
2535
ส่วนท้องถิ่น 78
464
15/10/2546
300
053
สนง.สภาความั่นคงแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2541-2544)
-
-
- 20
465
15/10/2546
300
054
กองราชการส่วนตำบล กรมการปกครอง การจัดทำแผนพัฒนาตำบล
-
2540
ส่วนท้องถิ่น 55
466
15/10/2546
300
055
กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง ทิศทางการปฏิบัติ และกฎหมายฝ่ายปกครอง
-
2538
ส่วนท้องถิ่น 354
467
13/10/2546
300
056
กองที่ปรึกษา กรมอัยการ คำวินิฉัยกรมอัยการ ข้อหารรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการ ฯลฯ
-
2531
ส่วนท้องถิ่น 1762
468
15/10/2546
300
057
สถาบันนโยบายศึกษา / บริษัท แผนลงทุนจังหวัดนครพนม
-
-
- 241
469
15/10/2546
300
058
พ.ต.ท.วสันต์ ธีรานุรักษ์ พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่
-
-
หจก.ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 114
470
15/10/2546
300
059
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย คู่มือ โครงการเสริมสร้างสมรรถะชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
-
2539
หจก.รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์ 222
471
15/10/2546
300
060
กรมการปกครอง หนังสือสั่งการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
-
2535
ส่วนท้องถิ่น 311
472
15/10/2546
300
061
สูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการปกครอง ฯลฯ คุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ฯลฯ
-
2546
เอ ที เอ็น โปรดักชั่น จำกัด 241
473
15/10/2546
300
062
สนง.ป.ป.ส. 3 ปี ป.ป.ส.รัฐบาลชวน หลีกภัย
-
2543
หจก.อรุณการพิมพ์ 65
474
15/10/2546
300
063
ที่ทำการปกครองอำเภอนาทม คู่มือปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเอง
-
-
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม 21
475
15/10/2546
300
064
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ที่ระลึกในพิธีเปิดสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนมในวันศุกร์ที่ 5 ก.พ.2542
-
2542
สนง.บังคับคดีจังหวัดนครพนม 42
476
15/10/2546
300
065
ฯพณฯพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ หนังสือที่ระลึก พิธีเปิด อาคารสำนักงาน อบจ.นครพนม
-
2542
ประสานการพิมพ์ 79
477
15/10/2546
300
066
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปจ. นอ. และปหน.กิ่งอ.
-
2541
ส่วนท้องถิ่น 103
478
15/10/2546
300
067
กรมการปกครอง เศรษฐกิจชุมชนพึงตนเอง
-
-
- -
479
15/10/2546
300
068
กรมการปกครอง การจัดกลุ่มสนทนาระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ ฯลฯ
-
2536
บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูมิเกชั่นอินด์สตรี จำกัด 53
480
15/10/2546
300
069
ธนาวุฒิ ทิพสุวรรณ เรื่องที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
-
2546
อบจ.เลย -
481
15/10/2546
300
070
กองราชการส่วนตำบล บทบาท อำนาจ หน้าที่ ของสต.และอบต. ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ
-
2540
ส่วนท้องถิ่น 71
482
15/10/2546
300
071
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (คชช.) การช่วยเหลือประชาชนแนวใหม่
-
2541
ส่วนท้องถิ่น 27
483
15/10/2546
300
072
กรมการปกครอง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการป้องกันการซื้อ - ขายเสียง
-
2535
ส่วนท้องถิ่น 68
484
15/10/2546
300
073
กองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ทำเนียบท้องที่ พ.ศ.2531
-
2531
- 1500
485
15/10/2546
300
074
อบจ.ชลบุรี อบจ.ชลบุรีในศตรววษใหม่
-
2542
อบจ.ชลบุรี 120
486
15/10/2546
300
075
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราชพัสดุ
-
2542
อาสารักษาดินแดน 459
487
15/10/2546
300
076
สำนักนโยบายและแผนสป.มท. สรุผลการดำเนินงาน กระทรวงมหาดไทย
-
-
ส่วนท้องถิ่น 74
4
10/15/2003
300
001
กองการสอบสวนและนิติกร คู่มือการสอบสวนคดีอาญา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1
2535
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 1478
413
15/10/2546
300
002
กองการสอบสวนและนิติกร คู่มือ การสอบสวนคดีอาญา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฯลฯ
2
2532
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 1588
414
15/10/2546
300
003
กองสอบสวนและนิติกร คู่มือ การสอบสวนคดีอาญา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
3
2535
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 1639
415
15/10/2546
300
004
กองสอบสวนและนิติกร คู่มือการสอบสวนคดีอาญาเฉลิมพระเกยรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯลฯ
4
2535
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 1400
416
15/10/2546
300
005
กองการสอบสวนและนิติกร คู่มือการสอบสวนคดีอาญาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯลฯ
5
2535
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 1784
417
15/10/2546
300
006
กองการสอบสวนและนิติกร คู่มือการสอบสวนคดีอาญาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯลฯ
6
2535
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 1837
418
15/10/2546
300
007
กองที่ปรึกษา กรมอัยการ คำวิจฉัยกรมอัยการ ข้อหารือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการ ฯลฯ
2
2531
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง 1762
419
15/10/2546
300
008
กองที่ปรึกษา กรมอัยการ คำวินิจฉัย กรมอัยการ ข้อหารือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการ ฯลฯ
1
2532
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง 1060
420
15/10/2546
300
009
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร ฯ รายงานแผนที่ความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น
-
2533
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร ฯ 170
421
15/10/2546
300
010
คณะกรรมการจัดงานสโมสรสันนิบาตสมาชิกรัฐสภา 67 ปี สมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ.2475-2542
-
2542
กองการพิมพ์ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 589
422
15/10/2546
300
011
สนง.ปปช. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำ 2543
-
2544
ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด 172
423
15/10/2546
300
012
กองที่ปรึกษา กรมอัยการ คำวินิจฉัย กรมอัยการ ข้อหารือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนาชการ ฯลฯ
2
2531
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง 1762
424
15/10/2546
300
013
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยุคใหม่
-
2542
อาสารักษาดินแดน 23
425
15/10/2546
300
014
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โครงการโทรศัพท์ 1000000 เลขหมายในภูมิภาค
-
-
- 95
426
15/10/2546
300
015
ส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ชุดที่ 1 ฯลฯ
-
2546
เสมาธรรม 358
427
15/10/2546
300
016
ส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ การบริการจังหวัดแบบบูรณาการ ชุดที่2
-
2546
เสมาธรรม 31
428
15/10/2546
300
017
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย คู่มือการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ชุดที่6
-
2546
เสมาธรรม 96
429
15/10/2546
300
018
กรมการปกครอง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตร ฯลฯ
-
2537
ส่วนท้องถิ่น 186
430
15/10/2546
300
019
กรมการปกครอง เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารของกรมการปกครอง ฯลฯ
-
2542
กองวิชาการแลแผนงาน 59
431
15/10/2546
300
020
กรมการปกครอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 ฯลฯ
-
2535
ส่วนท้องถิ่น 161
432
15/10/2546
300
021
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง "แนวทางการบริหารจัดการและติดตาม ฯลฯ
-
2542
ส่วนนโยบายเศรษฐกิจและสังคม -
433
15/10/2546
300
022
กรมการปกครอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2539
ส่วนท้องถิ่น 39
434
15/10/2546
300
023
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2538
-
2541
มปพ. 44
435
15/10/2546
300
024
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
-
2543
อาสารักษาดินแดน 34
436
15/10/2546
300
025
กรมการปกครอง รายงานประจำปี 2541 กรมการปกครอง
-
2542
อาสารักษาดินแดน 57
437
15/10/2546
300
026
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2543
อาสารักษาดินแดน 357
438
15/10/2546
300
027
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกำนัน ผญบ.
-
มปป.
บพิธการพิมพ์ 684
439
15/10/2546
300
028
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณของ ฯลฯ
-
2543
อาสารักษาดิแดน 137
440
15/10/2546
300
029
กรมการปกครอง คู่มือวิทยากร เรื่อง การพัสดุขององค์กรปกครอง ฯลฯ
-
2543
อาสารักษาดินแดน 23
441
15/10/2546
300
030
กรมการปกครอง ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชีกาจัดทำทะเบียน ฯลฯ
-
2543
อาสารักษาดินแดน 123
443
15/10/2546
300
032
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
-
2543
อาสารักษาดินแดน 65
444
15/10/2546
300
033
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ
-
2543
อาสารักษาดินแดน 50
445
15/10/2546
300
034
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ.2538
-
2538
ส่วนท้องถิ่น 97
446
15/10/2546
300
035
กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง รวมกฎหมาย
-
2538
ส่วนท้องถิ่น 180
447
15/10/2546
300
036
กองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2533
ส่วนท้องถิ่น 97
448
15/10/2546
300
037
กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯลฯ
-
2533
ส่วนท้องถิ่น 96
488
15/10/2546
300
077
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ คู่มือปฏิบัติงานผู้นำสิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
-
-
ดอกเบี้ย 148
489
15/10/2546
300
078
สักพิมพ์วิญญูชน ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ บรรพ1-6
-
2535
วิญญูชน 575
490
15/10/2546
300
079
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสร้างสมรรถนะการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อมขององค์กรท้องถิ่น
-
2545
ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 308
491
15/10/2546
300
080
สนง.คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานยาวชนแห่งชาติ คู่มือการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯลฯ
-
-
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 89
492
15/10/2546
300
081
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ความรู้เรื่องยาบ้า
-
2544
ร.ส.พ. 80
493
15/10/2546
300
082
กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง สรุปสาระสำคัญหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง ต.ค. 42-ก.ค.43
-
2544
อาสารักษาดินแดน 236
494
15/10/2546
300
083
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงาน ทะเบียนราษฎร ทะเบียนชื่อบุคคล
-
2542
อาสารักษาดินแดน 703
495
15/10/2546
300
084
บริษัทบริการข้อมูลผู้จัดการจำกัด ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดนครพนม
1
2537
- 182
496
15/10/2546
300
084
บริษัทบริการข้อมูลผู้จัดการ จำกัด ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดนครพนม
2
-
- 182
497
15/10/2546
300
086
กรมการปกครอง หนังสือสั่งการ ข้อหารือและคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส
-
2538
ส่วนท้องถิ่น 785
498
15/10/2546
300
087
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ การสัมมนาข้าราชการฝ่ายปกครองระดับจังหวัด อำเภอ ละกิ่งอำเภอ
-
2543
อาสารักษาดินแดน 85
499
15/10/2546
300
088
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
-
2541
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 225
500
15/10/2546
300
089
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรอบแผนกรจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545-2549
-
-
- 90
501
15/10/2546
300
090
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ราชวัสดุ
-
2542
อาสารักษาดินแดน 459
502
15/10/2546
300
091
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สว.พ.ศ.2543
-
2543
- -
503
15/10/2546
300
092
การไฟฟ้านครพนม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2538
-
2539
บ.อัมรินทร์พริ้นตั้งแอนพลับลิชซิ่ง จำกัด 324
504
15/10/2546
300
093
สำนักนโยบายการศึกษา เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2
-
-
- -
505
15/10/2546
300
094
สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือวิทยากร เรื่อง การจัดทงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-
2543
อาสารักษาดินแดน 120
506
15/10/2546
300
095
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2541-2544)
-
-
- 20
507
15/10/2546
300
096
สนง.ปปง. คู่มือพนักงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน
-
2545
คอมแพคท์พริ้นท์ จำกัด 115
508
15/10/2546
300
097
สำนักนโยบายและแผน สป.มท. คู่มือ การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ชุดที่ 4
-
2546
เสมาธรรม 31
509
15/10/2546
300
098
สำนักนโยบายและแผน สป.มท. คู่มือ การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ชุดที่ 5
-
2546
เสมาธรรม 46
510
15/10/2546
300
099
กรมการปกครอง การพัฒนาประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน
-
2536
ส่วนท้องถิ่น 73
511
15/10/2546
300
100
กรมการปกครอง นามสงเคราะห์ส่วนราชการและตำแหน่ง
-
2546
ส่วนท้องถิ่น 87
512
16/10/2546
300
101
กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง คู่มือนายอำเภอในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ
-
2546
- 102
513
20/10/2546
300
102
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง คู่มือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและประจำตัวประชาชน
-
2546
อาสารักษาดินแดน 107
514
20/10/2546
300
103
สำนักบริหารการทะเบียน กรมกรปกครอง คู่มือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
-
2546
อาสารักษาดินแดน 107
515
20/10/2546
300
104
สำนักบริหารการทะบียน กรมการปกครอง คู่มือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและประจำตัวประชาชน
-
2546
อาสารักษาดินแดน 107
516
20/10/2546
300
105
สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง คู่มือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
-
2546
อาสารักษาดินแดน 107
517
20/10/2546
300
106
กรมการปกครองจังหวัด คู่มือนิเทศการทะเบียนและบัตร
-
2546
อาสารักษาดินแดน 230
518
20/10/2546
300
107
กรมการปกครองจังหวัด คู่มือนิเทศการทะเบียนและบัตร
-
2546
อาสารักษาดินแดน 230
519
20/10/2546
300
108
กรมการปกครองจังหวัด คู่มือนิเทศการทะเบียนและบัตร
-
2546
อาสารักษาดินแดน 230
520
20/10/2546
300
109
กรมการปกครองจังหวัด คู่มือนิเทศการทะเบียนและบัตร
-
2546
อาสารักษาดินแดน 230
521
20/10/2546
300
110
กรมการปกครองจังหวัด คู่มือนิเทศการทะเบียนและบัตร
-
2546
อาสารักษาดินแดน 230
522
20/10/2546
300
111
กรมการปกครองจังหวัด คู่มือนิเทศการทะเบียนและบัตร
-
2546
อาสารักษาดินแดน 230
523
20/10/2546
300
112
กรมการปกครอง ผลงนกระทรวงรัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย
-
2537
กรุเทพฯ 215
524
20/10/2546
300
113
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ
-
2540
- 52
525
20/10/2546
300
114
- ยุทธศาสตร์การพันาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
2546
ขอนแก่นการพิมพ์ 75
526
20/10/2546
300
115
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้นำสิ่งแวดล้อมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
-
-
ฝ่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม 309
527
20/10/2546
300
116
กรมการปกครอง การกำกับดูแลการปกครองส่วนท้องถิ่นในหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ
-
2541
อาสารักษาดินแดน 448
528
20/10/2546
300
117
กรมการปกครอง ภาคความรู้และระเบียบกฎหมาย
-
2534
ส่วนท้องถิ่น 310
529
20/10/2546
300
118
กรมการปกครอง แผนพัฒนาจังหวัดและอำเภอในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
-
-
- 170
530
20/10/2546
300
119
กรมการปกครอง คู่มือดำเนินงานโครงการตามพระราชเสาวรีย์ ฯ
-
-
อาสารักษาดินแดน 44
531
20/10/2546
300
120
อำเภอปลาปาก คู่มือดำเนินงานโครงการตามพระราชเสาวนีย์
-
-
ทัยการพิมพ์ อำเภอปลาปาก 26
532
20/10/2546
300
121
ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและกองแผนพัฒนาจังหวัด แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
-
2541
ส่วนท้องถิ่น 95
533
20/10/2546
300
122
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย เอกสารประกอบการประชุมประจำปีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
-
2546
หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ 33
534
20/10/2546
300
123
มูลนิธิศุนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมประเทศไทย คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน
-
2545
ชุมนุมสหกรการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 55
535
20/10/2546
300
124
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
-
2545
- 94
536
20/10/2546
300
125
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ.ยุคใหม่
-
2542
อาสารักษาดินแดน 23
537
20/10/2546
300
126
กรมการปกครอง สรุปสาระสำคัญหนังสืสั่งการและตอบข้อหารือ
-
2544
อาสารักษาดินแดน 105
538
20/10/2546
300
127
กองราชการส่วนตำบล กรมการปกครอง ข้อมูลสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2542
-
2542
อาสารักษาดินแดน 358
539
20/10/2546
300
128
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง คู่มือผู้ปฏิบัติงานวินัย
-
2539
- 254
540
20/10/2546
300
129
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง คู่มือผู้ปฏิบัติงานวินัย
-
2538
- 232
541
20/10/2546
300
130
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
-
2537
ส่วนท้องถิ่น 885
542
20/10/2546
300
131
สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติวิฃธีปฏิบัติราชการทางปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดชอบ ฯลฯ
-
2540
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรรัชกรการพิมพ์ 53
543
20/10/2546
300
132
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คู่มืออาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
-
2542
- 100
544
20/10/2546
300
133
กรมการปกครอง คู่มือกำนัน ผญบ.
-
2536
ส่วนท้องถิ่น 150
545
20/10/2546
300
134
กรมการปกครอง คู่มือกำนัน ผญบ.
-
2536
ส่วนท้องถิ่น 150
546
20/10/2546
300
135
สนง.กชก. สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นโยบายและแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
-
2528
คุรุสภาลาดพร้าว 161
547
20/10/2546
300
136
กองราชการส่วนตำบล กรมการปกครอง การปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านการเงิน ฯลฯ
-
2543
อาสารักษาดินแดน 179
548
20/10/2546
300
137
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติราชการฝ่ายปกครอง
-
2544
อาสารักษาดินแดน 338
549
20/10/2546
300
138
กรมการปกครอง คู่มือการจดทะเบียนสมาคม
-
-
- 108
550
20/10/2546
300
139
กรมการปกครอง คู่มือการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
-
2545
อาสารักษาดินแดน 85
551
20/10/2546
300
140
สนง.ประสานและพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ สนง.ประสานงานและพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
-
2544
- 87
552
20/10/2546
300
141
ธานินทร์ ลียากาศ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารบุคคล
-
-
- 43
553
20/10/2546
300
142
- โครงการน้ำพระทัยจากในหลวงเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงตามพระดำริ
-
-
- 80
554
20/10/2546
300
143
กรมการปกครอง คู่มือการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน
-
2544
อาสารักษาดินแดน 79
555
20/10/2546
300
144
กรมการปกครอง แนวทางสู่อำเภอมิติใหม่
-
-
- 40
556
20/10/2546
300
145
กรมการปกครอง การนำเทคนิคกรรื้อปรับระบบ (Rengineering) มาปรับให้ในการบริหารงานอำเภอ
-
2538
ส่วนท้องถิ่น 27
557
20/10/2546
300
146
กระทรวงเกษตรละสหกรณ์ แผนป่าร่มเย็น
-
2530
ชินอักษรการพิมพ์ 71
558
20/10/2546
300
147
- สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ
-
2545
คุรุสภาลาดพร้าว 16
559
20/10/2546
300
148
กรมการปกครอง มาตรฐานอำเภอยุคใหม่
-
-
- 15
560
20/10/2546
300
149
กองเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง คู่มือการบริหารงานบุคคลของกรมการปกครอง
-
2538
ส่วนท้องถิ่น 173
561
20/10/2546
300
150
กรมการปกครอง งานทะเบียนเกาะ
-
2540
ส่วนท้องถิ่น 67
562
20/10/2546
300
151
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนนิติกรรม
-
2540
ส่วนท้องถิ่น 94
563
20/10/2546
300
152
กรมการปกครอง รวมหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ
-
2544
อาสารักษาดินแดน 407
564
20/10/2546
300
153
กองวิชาการและแผนงาน รายงานประจำปี 2545 กรมการปกครอง
-
2546
อาสารักษาดินแดน 57
565
20/10/2546
300
154
กองวชาการและแผนงาน รายงานประจำปี 2545 กรมการปกครอง
-
2546
อาสารักษาดินแดน 57
566
20/10/2546
300
155
กองวิชาการและแผนงาน รายงานประจำปี 2545 กรมการปกครอง
-
2546
อาสารักษาดินแดน 57
567
20/10/2546
300
156
กองวิชาการและแผนงาน รายงานประจำปี 2545 กรมการปกครอง
-
2546
อาสารักษาดินแดน 57
568
20/10/2546
300
157
กรมการปกครอง คู่มือการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ
-
2540
ส่วนท้องถิ่น 161
569
20/10/2546
300
158
กรมการปกครอง เทศาภิบาล
-
2541
อาสารักษาดินแดน 96
570
20/10/2546
300
159
กรมการปกครองฃ เทศภิบาล
-
2542
อาสารักษาดินแดน 93
571
20/10/2546
300
160
กรมการปกครอง เทศาภิบาล
-
2542
อาสารักษาดินแดน 96
572
20/10/2546
300
161
กรมการปกครอง เทศาภิบาล
-
2541
อาสารักษาดินแดน 96
573
20/10/2546
300
162
- รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน
-
2540
เซเว่นพริ้นติ้งกรุ๊ป จำกัด 110
574
20/10/2546
300
163
กระทรวงมหาดไทย วิสัยทัศน์ ยุทธสาสตร์ เป้าหมาย
-
2546
เซเว่นพริ้นติ้ง จำกัด 87
575
20/10/2546
300
164
กรมการปกครอง เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ฯลฯ
-
2542
- 94
576
20/10/2546
300
165
สนง.สถิติแห่งชาติ สมุดรายงานสถิติจังหวัด
-
2544
- 105
577
20/10/2546
300
166
วรเดช จันทรศร ระบบมาตรฐาน 1102 : ระบบการสื่อสาร
-
2545
ฟิสิกส์เซนเตอร์ 111
578
20/10/2546
300
167
วรเดช จันทรศร และวนิดา นวลบุญเรือง ระบบมาตรฐาน 1102 : ระบบการสือสาร
-
2545
ฟิสิกส์เซนเตอร์ 111
579
20/10/2546
300
168
วรเดช จัทรศร และวนิดา นวลบุญเรือง ระบบมาตรฐาน 1104:ระบบการพัฒนาบุคลากร
-
2545
ฟิสิกส์เซนเตอร์ 111
580
20/10/2546
300
169
วรเดช จันทรศร และวนิดา นวลบุญเรือง ระบบมาตรฐาน 1105 : ระบบการตรวจสอบถ่วงดุล
-
2545
ฟิสิกส์เซนเตอร์ 111
581
20/10/2546
300
170
วรเดช จันทรศร และวนิดา นวลบุญเรือง ระบบมาตรฐาน 1106 : ระบบมีส่วนร่วม
-
2545
ฟิสิกส์เซนเตอร์ 95
582
20/10/2546
300
171
วรเดช จันทรศร และวนิดา นวลบุญเรือง ระบบมาตรฐาน 1108 : ระบบการประเมินผล
-
2545
ฟิสิกส์เซนเตอร์ 113
583
20/10/2546
300
172
วรเดช จันทรศร และวนิดา นวลบุญเรือง ระบบมาตรฐาน 1109 : ระบบการคาดคะเนและการแก้ไขวิกฤต
-
2545
ฟิสิกส์เซนเตอร์ 105
584
20/10/2546
300
173
วรเดช จันทรศร และวนิดา นวลบุญเรือง ระบบมาตรฐาน 1110 : ระบบวัฒนธรรมและจรรยาวิชาชีพ
-
2545
ฟิสิกส์เซนเตอร์ 105
585
20/10/2546
300
174
วรเดช จันทรศร และ วนิดา นวลบุญเรือง ระบบมาตรฐาน 2101 : ระบบมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงาน
-
2545
ฟิสิกส์เซนเตอร์ 117
586
20/10/2546
300
175
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาจังหวัดบริเวณพื้นที่หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ฯลฯ
-
2539
เอส แอนด์ จี กราฟฟิก 336
587
20/10/2546
300
176
ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการเลือกตั้ง
-
2543
อาสารักษาดินแดน 357
588
20/10/2546
300
177
สนง. ก.พ. อยากรู้ว่าราชการทำงานอย่างไร
-
-
ดอกเบี้ย 261
589
20/10/2546
300
178
ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการเลือกตั้งฯลฯ
-
2543
อาสารักษาดินแดน 357
590
20/10/2546
300
179
- พระราชบัญญัติเทศาภิบาล พ.ศ.2496
-
-
- 161
591
20/10/2546
300
180
ฝ่ายอำนวยการสื่อสาร กองการสื่อสาร กรมการปกครอง คู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
-
-
- 327
592
20/10/2546
300
181
- การฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายปกครอง ฉลองปีกาญจนาภิเษก
-
2539
หจก.อุบลยงสวัสดิ์ออฟเซท 205
593
20/10/2546
300
182
กองวิชาการและแผนงาน คู่มือการบริการประชาชนยุคใหม่
-
2546
อาสารักษาดินแดน 58
594
20/10/2546
300
183
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ คู่มือผึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการเพิ่มประสิทฺภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน
-
2546
อาสารักษาดินแดน 162
595
20/10/2546
300
184
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
-
2545
คุรุสภาลาดพร้าว 23
596
20/10/2546
300
185
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ.2545
-
2545
คุรุสภาลาดพร้าว 23
597
20/10/2546
300
186
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทรัพย์ทางปัญญา
-
2543
อักษรไทย 37
598
21/10/2546
300
187
ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ นราธิวาส จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา ฯลฯ
-
2545
อาสารักษาดินแดน 57
599
21/10/2546
300
188
ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ประทุมธานี:คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ฯลฯ
-
2545
อาสารักษาดินแดน 29
600
21/10/2546
300
189
ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ชัยนาท:จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพือการพัฒนาเชิงเกษตรกรรม
-
2545
อาสารักษาดินแดน 43
601
21/10/2546
300
190
- ราชกิจจานุเบกษา ในรัชกาลที่ 4
-
2537
- 234
602
21/10/2546
300
191
กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้ง
-
2542
อาสารักษาดินแดน 124
603
21/10/2546
300
192
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
-
2540
สุทรอฟเซ็ท 252
604
21/10/2546
300
193
กรมบังคับคดี ที่ระลึกพิธีเปิดสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
-
-
- 42
605
21/10/2546
300
194
กลุ่มวิชาการปกครอง รวมเอกสารพิเศษใหม่ล่าสุด
-
2526
- 184
606
04/11/2546
300
195
สนง.พาณิชย์ จำกัด สรุการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาวด้านจ.นพ.
-
2546
- 58
607
04/11/2546
300
196
สถิติจังหวัด รายงานสถิติจังหวัด
-
2546
- 129
608
04/11/2546
300
197
สนง.คณะกรรมการเลือกตั้ง กฎหมายและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2542
สุนทรออฟเว็ท 252
609
10/03/2546
300
198
ส่วนความมั่นคง กรมการปกครอง คู่มือการข่าว
-
2544
อาสารักษาดินแดน 41
610
10/03/2546
300
199
กอ.รมน. การรักษาความมั่นคงภายใน 46
-
-
- -
611
10/03/2546
300
200
สนร. ทักษิโณมิกส์
-
-
สหมิตรพริ้นติ้ง 45
612
10/03/2546
300
201
สป.มท. นายกทักษิณกับการแก้ปัญหาสังคมความยากจนเชิงบูรณาการ
-
2546
บ.เดอะสยามเฮอริเทจ จำกัด 106
613
10/03/2546
300
202
ก.พ.ร. คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสนร. ฯลฯ
-
2546
บ.สิรบุตรการพิมพ์ จำกัด 90
614
10/03/2546
300
203
ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนละวินิจฉัย ฯลฯ คู่มือการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนการไต่สวน
-
2546
สนง.คณะกรรมการเลือกตั้ง 306
615
10/03/2546
300
204
สปมท. คู่มือผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
-
2546
หจก.อรุณการพิมพ์ กทม. 46
616
10/03/2546
300
205
สำนักพัฒนาและส่งเสริมฯลฯ รวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัด
-
2546
เสมาธรรม 104
617
10/03/2546
300
206
ศตส.จ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ฯลฯ
-
2546
- 187
618
24/09/2547
300
207
สนง.สอบสวนและนิติการ การนิเทศติดตามและประเมินผล
-
2547
สนง.การสอบสวนและนิติการ 61
619
24/09/2547
300
208
สนง.สอบสวนและนิติการ การนิเทศติดตามและประเมินผล
-
2547
สนง.การสอบสวนและนิติการ 61
620
24/09/2547
300
209
สำนักโฆษก นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน
1
2547
สหมิตรพริ้นติ้ง 216
621
24/09/2547
300
210
สำนักโฆษก นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน
2
2547
สหมิตรพริ้นติ้ง 221
622
24/09/2547
300
211
สำนักโฆษก นายกฯทักษิณคุยประชาชน
3
2547
สหมิตรพริ้นติ้ง 243
623
24/09/2547
300
212
สำนักโฆษก นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน
4
2547
สหมิตรพริ้นติ้ง 277
624
24/09/2547
300
213
ประชา มาลีนนท์ จัดระเบียบสมาคม 2
-
2546
บ.เดอะสยาม เฮอริเทจ จำกัด 256
625
24/09/2547
300
214
ประชา มาลีนนท์ จัดระเบียบสมาคม 2
-
2546
บ.เดอะสยาม เฮอริเทจ จำกัด 256
626
24/09/2547
300
215
ประชา มาลีนนท์ จัดระเบียบสมาคม 2
-
2546
บ.เดอะสยาม เฮอริทจ จำกัด 256
627
24/09/2547
300
216
ประชา มาลีนนท์ จัดระเบียบสมาคม 2
-
2546
บ.เดอะสยาม เฮอริทจ จำกัด 256
628
24/09/2547
300
217
กรมการปกครอง เอกสารประกอบการประสัมมนา ปจ. นอ. ป.หน.กิ่งอ.
-
2546
อาสารักษาดินแดน 80
629
24/09/2547
300
218
ทักษิณ ชิณวัตร ประเทศไทยในบริษัทใหม่ของการแข่งขันเวทีโลก ฯลฯ
-
2546
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 43
630
24/09/2547
300
219
- วิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยJapanese ฯลฯ
-
-
- 111
631
24/09/2547
300
220
กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล
-
-
อาสารักษาดินแดน 123
632
24/09/2547
300
221
สำนักบริหารกรมการปกครองท้องที่ คู่มือแนวทางปฏิบัติงานสนับสนุนการเลือกตั้ง
-
2546
อาสารักษาดินแดน 197
633
24/09/2547
300
222
สำนักบริการกรมการปกครองท้องที่ คู่มือแนวทางปฏิบัติงานสนับสนุนการเลือกตั้ง
-
2546
อาสารักษาดินแดน 197
634
24/09/2547
300
223
สำนักบรการกรมการปกครองท้องที่ คู่มือแนวทางปฏิบัติงานสนับสนุนการเลือกตั้ง
-
2546
อาสารักษาดินแดน 197
635
24/09/2547
300
224
กรมการปกครอง คู่มือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล
-
2546
อาสารักษาดินแดน 261
636
24/09/2547
300
225
กรมการปกครอง คู่มือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล
-
2546
อาสารักษาดินแดน 261
637
24/09/2547
300
226
กรมการปกครอง รายงานประจำปี 2546
-
2546
อาสารักษาดินแดน 110
638
24/09/2547
300
227
กรมการปกครอง รายงานประจำปี 2546
-
2546
อาสารักษาดินแดน 110
639
24/09/2547
300
228
กรมการปกครอง รายงานประจำปี 2546
-
2546
อาสารักษาดินแดน 110
640
24/09/2547
300
229
กรมการปกครอง รายงานประจำปี 2546
-
2546
อาสารักษาดินแดน 110
641
24/09/2547
300
230
กรมการปกครอง รายงานประจำปี 2546
-
2546
อาสารักษาดินแดน 110
642
24/09/2547
300
231
กรมการปกครอง รายงานประจำปี 2546
-
2546
อาสารักษาดินแดน 110
643
24/09/2547
300
232
กรมการปกครอง ถาม - ตอบ การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
-
2546
อาสารักษาดินแดน 47
644
24/09/2547
300
233
กรมการปกครอง ถม - ตอบ การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
-
2546
อาสารักษาดินแดน 47
645
24/09/2547
300
234
กรมการปกครอง ถาม - ตอบ การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
-
2546
อาสารักษาดินแดน 47
646
24/09/2547
300
235
กรมการปกครอง ถาม - ตอบ การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
-
2546
อาสารักษาดินแดน 47
647
24/09/2547
300
236
กรมการปกครอง ถาม - ตอบ การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
-
2546
อาสารักษาดินแดน 47
648
24/09/2547
300
237
กรมการปกครอง ถาม - ตอบ การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
-
2546
อาสารักษาดินแดน 47
649
24/09/2547
300
237
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฯทักษิณ มอบนโยบายและแนวทางการจดทะเบียนแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
-
-
บ.เดอะสยามเฮอริเทจ จำกัด 47
650
24/09/2547
300
238
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฯทักษิณ มอบนโยบายและแนวทางการจดทะเบียนแก้ไขปัญหังคมและความยากจน
-
-
บ.เดอะสยามเฮอริเทจ จำกัด 47
651
24/09/2547
300
239
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ.กับการแก้ไขปัญหาความยากจน
-
2547
อาสารักษาดินแดน 2547
652
24/09/2547
300
240
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน
-
2547
อาสารักษาดินแดน 79
653
24/09/2547
300
241
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน
-
2547
อาสารักษาดินแดน 79
654
24/09/2547
300
242
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ. กับการแก้ไขปัญหารความยากจน
-
2547
อาสารักษาดินแดน 79
655
24/09/2547
300
243
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน
-
2547
อาสารักษาดินแดน 79
656
24/09/2547
300
244
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน
-
2547
อาสารักษาดินแดน 79
657
24/09/2547
300
245
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน
-
2547
อารักษาดินแดน 79
658
24/09/2547
300
246
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน
-
2547
อาสารักษาดินแดน 79
659
24/09/2547
300
247
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน
-
2547
อาสารักษาดินแดน 79
660
24/09/2547
300
248
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน
-
2547
อาสารักษาดินแดน 79
661
24/09/2547
300
249
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน
-
2547
อาสารักษาดินแดน 79
662
24/09/2547
300
250
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน
-
2547
อาสารักษาดินแดน 79
663
24/09/2547
300
251
กรมการปกครอง กำนัน ผญบ. กับการปแก้ไขปัญหาความยากจน
-
2547
อาสารักษาดินแดน 79
664
24/09/2547
300
252
กรมการปกครอง คู่มืออบรมวิทยากรโครงการประสานแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
-
2546
อาสารักษาดินแดน 136
665
24/09/2547
300
253
กรมการปกครอง ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ
-
2546
หจก.น้ำวังการพิมพ์ 128
666
24/09/2547
300
254
คณะทำงานด้านที่อยู่อาศัย แนวทางการแก้ไขด้านที่อยู่อาศัย
-
2547
- -
667
24/09/2547
300
255
คณะทำงานด้านที่อยู่อาศัย แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
-
2547
- -
668
24/09/2547
300
256
คณะทำงานด้านที่อยู่อาศัย แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
-
2547
- -
669
24/09/2547
300
257
คณะทำงานด้านที่อยู่อาศัย แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
-
2547
- -
670
24/09/2547
300
258
ศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ
-
-
บ.ษพิธการพิมพ์ จำกัด 210
671
24/09/2547
300
259
- His Holiness (Somdet Phra Nyanasamvara
-
1999
- 253
672
24/09/2547
300
260
- His Holiness (Somdet Phra Nyanasamvara
-
1999
- 253
673
24/09/2547
300
261
กระทรวงมหาดไทย คู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา
-
2547
องค์การรบส่งสินค้า และครุภัณท์ 100
674
24/09/2547
300
262
กระทรวงวัฒนธรรม คู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา
-
2547
องค์การรับส่งสินค้า 100
675
24/09/2547
300
263
กระทรวงวัฒนธรรม คู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีพระพุธศาสนา
-
2547
องค์การรับส่งสินค้า และครุภัณฑ์ 100
676
24/09/2547
300
264
กระทรวงวัฒนธรรม คู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางศาสนา
-
2547
องค์การรับสงสินค้าและครุภัณฑ์ 100
677
24/09/2547
300
265
กระทรวงวัฒนธรรม คู่มือพิธีกรและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
-
2547
องค์การรับส่งสินค้า และครุภัณฑ์ 100
678
24/09/2547
300
266
กระทรวงวัฒนธรรม คู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางฟพระพุทธศาสนา
-
2547
องค์การรับส่งสินค้า และครุภัณฑ์ 100
679
24/02/2547
300
267
กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
-
2544
อาสารักษาดินแดน 124
680
24/09/2547
300
268
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายข้อกำหนดและระเบียบเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเพื่อ ฯลฯ
-
2546
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง 64
681
24/09/2547
300
269
กรมบังคับคดี คู่มือการติดต่อราชการกรมบังคับคดี
-
2545
บ.ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด 68
682
24/09/2547
300
270
กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสภาเทศบาล 2542
-
2542
อาสารักษาดินแดน 123
683
24/09/2547
300
271
กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสภาเทศบาล 2542
-
123
อาสารักษาดินแดน 123
684
24/09/2547
300
272
กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสภาบาล 2542
-
2542
อาสารักษาดินแดน 123
685
24/09/2547
300
273
กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 2543
-
2543
อาสารักษาดินแดน 124
686
24/09/2547
300
274
กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชกสภา อบต. 2543
-
2543
อาสารักษาดินแดน 124
687
24/09/2547
300
275
กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.2543
-
2543
อาสารักษาดินแดน 124
688
24/09/2547
300
276
สนง.คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ฯลฯ คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน
-
-
ศรีเมืองการพิมพ์ 40
689
24/09/2547
300
277
- กฎหมายแบ่งและพาณิชย์ ครอบครัว (บุตรบุญธรรม)
-
-
- -
690
24/09/2547
300
278
กรมการปกครอง ประมวลกฎหมายและระเบียบ เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
-
2542
อาสารักษาดินแดน 500
691
24/09/2547
300
279
สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นทุน บันทึกความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ฯลฯ
-
-
- 138
692
24/09/2547
300
280
สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ นโยบายและกรอบทิศทางการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ฯลฯ
-
2547
- 58
693
24/09/2547
300
281
สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นทุน แผนปฏิบัติงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
-
2547
- 62
694
24/09/2547
300
282
สนง.บริการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ฉบับข่าว) ขั้นตอนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
-
-
- 50
695
24/09/2547
300
283
สำนักงานบริการแปลงสินทรัพย์ ฯลฯ คำถาม - คำตอบ การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
-
-
- 42
696
24/09/2547
300
284
สำนักบริหารการส่วนท้องถิ่นและกองราชการส่วนตำบล ฯลฯ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-
2544
อาสารักษาดินแดน 98
697
24/09/2547
300
285
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ้างคนพิการ ไม่ยากอย่าที่คิด
-
2546
หจก.เทพเพ็ญวานิสย์ -
698
24/09/2547
300
286
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยแปดอาชีพของคนพิการ
-
2546
เทพเพ็ญวานิสย์ 341
699
24/09/2547
300
287
กองการข่าว สป.มท. คู่มือการดำเนินการให้สัญชาติไทย
-
2538
ส่วนท้องถิ่น 234
700
24/09/2547
300
288
สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวของราชการ
-
-
สามเจริญพาณิชย์ 66
701
24/09/2547
300
289
สนง.คณะกรรมการเลือกตั้ง กระบวนการเลือกตั้ง สว.
-
2542
จุฬาลงกรณ์มหาดวิทยาลัย 38
702
24/09/2547
300
290
กรมการปกครอง คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ฯลฯ
-
-
- 138
703
24/09/2547
300
291
วิทยาลัยกรมการปกครอง โครงการกิจกรรม 5 ส. กรมการปกครอง
-
2542
อาสารักษาดินแดน 65
704
24/09/2547
300
292
วิทยาลัยการปกครอง โครงการกิจกรรม 5 ส. กรมการปกครอง
-
2542
อาสารักษาดินแดน 65
705
24/09/2547
300
293
สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัวชี้วัดและข้อมูลด้านเศรษฐกิจรายภาคกลุ่มจังหวัด
-
2547
หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ 45
706
24/09/2547
300
294
กรมการปกครอง คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนศาลเจ้า
-
2538
บ.เดอะสยาม เฮอริเทจ จำกัด 118
707
24/09/2547
300
295
กรมการปกครอง ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วย การพิจารณาลงรายการสถานบุคคล ฯลฯ
-
2543
อาสารักษาดินแดน 302
708
24/09/2547
300
296
กรมการปกครอง นโยบาย ยุทธศาตร์ และแนวทางในการบริการงานอำเภอ ฯลฯ
-
2547
อาสารักษาดินแดน 177
709
24/09/2547
300
297
- รายงานศึกษาข้อเท็จจริงและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
-
-
- 76
710
24/09/2547
300
298
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การสร้างพลังความรักและสามัครในชาติ ฯลฯ
-
2547
คุรุสภาลาดพร้าว จำกัด -
711
24/02/2547
300
299
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมหนังสือสั่งการ หนังสือระสานงานและตอบหารือการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2543
- 1113
712
24/02/2547
300
300
กรมการปกครอง ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ
-
2540
รพ.ส่วนท้องถิ่น 297
713
24/02/2547
300
301
กรมการพัฒนาชุมชน ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาไทย
-
2544
บ.ยูไนเต็ดโปรดักชั่น จำกัด 280
714
24/02/2547
300
302
กรมการปกครอง คู่มือกำหนดสถานะของบุคคลบนพื้นที่สูง
1
2544
รพ.อาสารักษาดินแดน 356
715
24/02/2547
300
303
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำเนียบบทหน่วยงานด้านการส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ
+
2546
หจก.เทพเพ็ญวานิสย์ 119
716
24/02/2547
300
304
กรมการปกครอง คู่มือการเลือกตั้งผู้แทนเกษตร
-
2545
อาสารักษาดินแดน 85
717
24/02/2547
300
305
กรมการปกครอง อนุสรณ์ถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมการปกครอง ปี 2545
-
2545
- 62
718
24/02/2547
300
306
กรมการปกครอง องค์กร...มีชีวิต
-
2547
อาสารักษาดินแดน 41
719
24/02/2547
300
307
กระทรวงมหาดไทย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มท.
-
-
บ.เดอะ สยาม เออริเทจ จำกัด 87
720
24/02/2547
300
308
สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
-
-
- -
721
24/02/2547
300
309
กรมการปกครอง ระเบียบและรายงานการตรวจงานในหน้าที่ปช.
-
2539
ส่วนท้องถิ่น 87
722
24/02/2547
300
310
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
-
2540
ส่วนท้องถิ่น 287
723
24/02/2547
300
311
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
-
2542
อาสารักษาดินแดน 199
724
24/02/2547
300
312
สภาสมาคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ
-
2543
สมชายการพิมพ์ 398
725
24/02/2547
300
313
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฯลฯ
-
-
- -
726
24/02/2547
300
314
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ ฯลฯ
-
-
ส่วนท้องถิ่น 735
727
24/02/2547
300
315
พัฒนาชุมชน จ.นพ. ผ้าเครือข่ายองค์กรชุมชนพึ่งตนเอง จ.นพ.
-
2542
- 154
728
24/02/2547
300
316
สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด คู่มือครูระดับอนุบาล
-
-
บ.จูนพับลิชชิ่ง จำกัด 481
729
24/02/2547
300
317
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
-
-
ส่วนท้องถิ่น 413
730
24/02/2547
300
318
ป.ป.ช. คู่มือประชาชนด้านการทุจริต
-
2544
ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด 128
731
24/02/2547
300
319
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2543
อาสารักษาดินแดน 355
732
24/02/2547
300
320
กรมการจัดหางาน คู่มือปฏิบัติงานการจัดระเบียบคนต่างด้าวหนีเข้าเมือง
-
-
- 68
733
24/02/2547
300
321
สนง.สถิติแห่งชาติ สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครพนม
-
2542
- 96
734
24/02/2547
300
322
กรมการปกครอง คู่มือฝึกอบรมวิทยากรโครงการประสานพลังแผ่นดิน
-
2546
อาสารักษาดินแดน 135
735
24/02/2547
300
323
กรมการปกครอง สรุปงานการกิจความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
-
2542
อาสารักษาดินแดน 56
736
24/02/2547
300
324
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง
1
2545
อาสารักษาดินแดน 151
737
24/02/2547
300
325
สำนักนายกรัฐมนตรี สาระสำคัญของการดำเนินงานภายใต้คำสั่ง ฯลฯ
-
2541
- 37
738
24/02/2547
300
326
เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 รายงานการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาด ภาค 7
-
2542
กาฬสินธ์ การพิมพ์ 56
739
24/02/2547
300
327
กรมการปกครอง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
-
2547
- 165
740
24/02/2547
300
328
สน.ปท. การบรารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
-
2546
สำนักพิมพ์เสมาธรรม 358
741
24/02/2547
300
329
กรมการปกครองส่วนตำบล แนวทางการปฏิบัติของสภาตำบล
-
2540
ส่วนท้องถิ่น 430
742
24/02/2547
300
330
กรมการปกครอง แผนปฏิบัติการประจำปี 2545
-
2545
อาสารักษาดินแดน 169
743
24/02/2547
300
331
กรมการปกครอง ผ่อนปรน การให้สัญชาติไทยแก่ญวนอพยพ ฯลฯ
-
2540
หจก.อรุณการพิมพ์ 175
744
24/02/2547
300
332
กรมการปกครอง หนังสือสั่งการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล
-
2539
ส่วนท้องถิ่น 207
745
24/02/2547
300
333
กรมการปกครอง หนังสือสั่งการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล ฯลฯ
-
2539
ส่วนท้องถิ่น 293
746
24/02/2547
300
334
กระทรวงวิทยาศาสตร์ การสร้างสมรรถะการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม
-
-
ชนุมสหกรณ์การเษตรแห่งประเทศไทย 308
747
24/02/2547
300
335
กระทรวงมหาดไทย แนวการบริการงานมวลชนปฏิกิริยาเบื้องต้น
-
2536
ส่วนท้องถิ่น 51
748
24/02/2547
300
336
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนการจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ
-
2546
- -
749
24/02/2547
300
337
กองวิชาการ กรมการปกครอง ระเบียบและแบบรายงานการตรวจราชการในหน้าที่ปง.
-
2538
ส่วนท้องถิ่น 87
750
24/02/2547
300
338
กรมการปกครอง คู่มือการบริหารงาน อำเภอ / กิ่งอำเภอชายแดน
-
2545
อาสารักษาดินแดน 379
751
24/02/2547
300
339
กรมประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนในประเทศไทย
-
-
งานโรงพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่ 427
752
24/02/2547
300
340
สนง.คณะกรรมการเลือกตั้ง คู่มือคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสำรับการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2547
เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปร์ดักส์ จำกัด 58
753
24/02/2547
300
341
กรมการปกครอง หนังสือสั่งการและข้อหารือเกี่ยวกับารเลือกตั้งสมาชิก
-
2539
ส่วนท้องถิ่น 278
754
24/02/2547
300
342
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย แผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ปัญหารุนแรง ฯลฯ
-
2536
สรีเอทีฟ พับลิชชิ่ง จำกัด 54
755
24/02/2547
300
343
กรมการปกครอง คู่มือการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะกรรมการกองทุน ฯลฯ
-
2545
อาสารักษาดินแดน 85
756
24/02/2547
300
344
กรมการปกครอง หนังสือสั่งการ และข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2539
ส่วนท้องถิ่น 278
757
24/02/2547
300
345
กรมการปกครอง หนังสือสั่งการและข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2540
ส่วนท้องถิ่น 292
758
24/02/2547
300
346
กรมการปกครอง คู่มือการปฏิบัติงาทะเบียนราษฎร
-
-
- 31
759
24/02/2547
300
347
กรมการปกครอง ระบบฐานข้อมูลกลางทะเบียนบัตรประชาชน
-
-
- -
760
24/09/2547
300
348
สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย คู่มือการบริหารราชกรจังหวัดนครพนม
-
2546
หจก.อรุณการพิมพ์ 103
761
24/09/2547
300
349
กรมการปกครอง แนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการในการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2542
อาสารักษาดินแดน 199
762
24/09/2547
300
350
ม.ธรรมศาสตร์ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัย
-
2545
ไทยยูเนียนกราฟฟิกส์ จำกัด 256
763
24/09/2547
300
351
สนง.พัฒนาเศรษฐกิจ โครงการจัดประเภทอุตสาหกรรมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
-
2547
ขอนแก่นการพิมพ์ 32
764
24/09/2547
300
352
รองศาสตราจารย์วิรัตน์ เอี่ยมอัมไพรวัน โครงการวิจัยประเมินผลการบริการประชาชนในการกิจของกรมการปกครอง
-
2547
อาสารักษาดินแดน 56
765
24/09/2547
300
353
กรมการปกครอง ถม - ตอบ การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
-
2547
อาสารักษาดินแดน 47
766
24/09/2547
300
354
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2545
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
-
2545
- 94
767
24/09/2547
300
355
- คู่มือการดำเนินงานมูลนิธิ
-
-
ฐานปกรณ์พับลิชชั่งแอนด์ดอนซิลแกรนท์ 199
768
24/09/2547
300
356
ประสิทธิ สารอบรม เพื่อนรักนักบริหาร CEO
-
2546
ธรรมสูตรพริ้นติ้ง จำกัด 65
769
24/09/2547
300
357
กรมพัฒนาชุมชน หมู่บ้านชนบทไทย
-
2546
เพ็ญเสริมกิจ 319
770
24/09/2547
300
358
กระทรวงมหาดไทย นายกฯทักษิณ Amazing มหาดไทย
-
2547
บพิธการพิมพ์ จำกัด 59
771
24/09/2547
300
359
ฝ่ายอบรมและสัมมนาการขนส่ง หลักเบื้องต้นสำหรับการขับรถ
-
2546
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ 76
772
24/09/2547
300
360
กรมการปกครอง รายงานประจำปี 2546 กรมการปกครอง
-
2546
อาสารักษาดินแดน 110
773
24/09/2547
300
361
กรมการปกครอง รายงานประจำปี 2545 กรมการปกครอง
-
2546
อาสารักษาดินแดน 110
774
24/09/2547
300
326
สำนักบริหารหน้าสาธารณะ โครงการลงทุนเพื่อสังคม
-
-
สำนักบริหารสาธารณะ 114
775
24/09/2547
300
363
บ.ซีโนเทค คอร์ปอเรชั่น คู่มือ "ทำกำไร" จากการเล่นหุ้น
-
-
คนหนังสือ 111
776
24/09/2547
300
364
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
-
2546
นายบัญญัติ จันทร์เสนะ 63
777
24/09/2547
300
365
สำนักสถิติพยากรณ์ เครื่องชี้ภาพเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ
-
2547
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 46
778
24/09/2547
300
366
กรมการปกครอง ภูเก็ต: จังหวัดทดลองแบบ
-
-
อาสารักษาดินแดน 59
779
24/09/2547
300
367
กรมการปกครอง การปฏิบัติงาทะเบียนทั่วไป
-
2543
อาสารักษาดินแดน 103
780
24/09/2547
300
368
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-
2547
หจก.สหายบล็อกและการพิมพ์ 105
781
24/09/2547
300
369
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงาน ทะเบียนเจ้า
-
2538
เดอะสยาม เฮอร์เทจ จำกัด 118
782
24/09/2547
300
370
กรมการปกครอง คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนศาลเจ้า
-
2538
เดอะสยาม เฮอร์เทจ จำกัด 118
783
24/09/2547
300
371
ส่วนการทะเบียนทั่วไป คู่มือปฏิบัตงานทะเบียนพินัยกรรม
-
2538
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง 209
784
24/09/2547
300
372
ศูนย์อาสาพัฒนา เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการ อพป.แห่งชาติ
-
2540
ศูนย์อาสาพัฒนา -
785
24/09/2547
300
373
กรมการปกครอง คู่มือการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
-
2545
อาสารักษาดินแดน 85
786
24/09/2547
300
374
ส่วนการทะเบียน ประมวลสถิติงานทะเบียน
-
2544
บ.พี.เอ.ลีฟลิ่ง จำกัด 59
787
24/09/2547
300
376
สนง.จังหวัดนครพนม แผนลงทุนจังหวัดนครพนม
-
-
- 240
788
24/09/2547
300
377
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประวัติน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
-
2542ฃ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 217
789
24/09/2547
300
378
สนง.การเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้ง
-
2542
กรมการปกครอง 129
790
24/09/2547
300
379
กองวิชาการและแผนงาน การสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการ
-
2542
กรมการปกครอง 129
791
24/09/2547
300
380
สนง.เลขาธิการ มิติใหมของระบบราชการไทย
-
-
หจก.ไอเดีย สแควร์ 232
792
24/09/2547
300
381
ชูวงค์ ฉายะบุตร พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524
-
2536
กรมการปกครอง 413
793
24/09/2547
300
382
กระทรวงมาดไทย การจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค. ปี 2546 ฯลฯ
-
2546
เอทีเอ็นโปรดักชั่น 54
794
24/09/2547
300
383
กรมการปกครองท้องที่ พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2524
-
2528
กรมการปกครอง 342
795
24/09/2547
300
384
กรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
-
2543
สนง.กรรมการเลือกตั้ง 357
796
24/09/2547
300
385
สำนักกฎหมายปกครอง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีราชการ ฯลฯ
-
2545
เซเว่นพริ้นติ้งกรุ๊ป จำกัด 83
797
24/09/2547
300
386
กรมการประกันภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
-
2541
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ 55
798
24/09/2547
300
387
กระทรวงมหาดไทย มิติการบริหารแนวใหม่
-
2545
กรมการปกครอง 113
799
24/09/2547
300
388
กองการสอบสวนและนิติกร คู่มือปฏิบัติงานพนักงานอบสวนฝ่ายปกครอง
-
2545
กรมการปกครอง 334
800
24/09/2547
300
389
สนง.กระทรวงมหาดไทย การปกครองท้องถิ่น
-
-
บพิธการพิมพ์ 119
801
24/09/2547
300
390
สนง.ปปง. รายงานประจำปี 2546 ปปง.
-
2546
ปปง. 70
802
24/09/2547
300
391
สนง.ปปง. รายงานประจำปี 2546
-
2546
ปปง. 70
803
24/09/2547
300
392
สนง.ปปง. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่
-
2547
ชวนพิมพ์ 173
804
24/09/2547
300
393
กองวิชาการและแผน นโยบายการบริหารงานของกรมการปกครอง
-
2545
อส.กรมการปกครอง 19
805
24/09/2547
300
394
กรมการปกครอง การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. 2543
-
2542
อส.กรมการปกครอง 96
806
24/09/2547
300
395
สนง.ปปส. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย
-
2538
รุ่งศิลป์การพิมพ์ 39
807
24/09/2547
300
396
กระทรวงมหาดไทย สรุปผลงานรอบ 6 เดือน
-
2546
การไฟฟ้านครหลวง 31
808
24/09/2547
300
397
อบจ.นครพนม แผนงานและกิจกรรมอบจ.นพ.
-
2546
ประสานการพิมพ์กาฬสินธ์ 62
809
24/09/2547
300
398
สนง.ป้องกัน (ปปง.) รายงานประจำปี พ.ศ.2545
-
2545
บ.ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด 80
810
24/09/2547
300
399
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง
-
2544
บพิธการพิมพ์ จำกัด 68
811
24/09/2547
300
400
สนง.ปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน
-
2547
อาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง 69
812
24/09/2547
300
401
สนง.ปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน
-
2547
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 69
813
24/09/2547
300
402
สนง.ปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน
-
2547
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 69
814
24/09/2547
300
403
สนง.ปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน
-
2547
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 69
815
24/09/2547
300
404
สนง.ปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน
-
2547
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 69
816
24/09/2547
300
405
สนง.ปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน
-
2547
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 69
817
24/09/2547
300
406
สนง.ปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน
-
2547
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 69
818
24/09/2547
300
407
สนง.ปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน
-
2547
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 69
819
24/09/2547
300
408
สนง.ปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน
-
2547
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 69
820
24/09/2547
300
409
สนง.ปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน
-
2547
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 69
821
24/09/2547
300
410
สนง.ปค.ท้องที่ คู่มือแนวทางปฏิบัติงานสนับสนุนการเลือกตั้ง
-
2546
อส.รักษาดินแดน กรมการปกครอง 197
822
24/09/2547
300
411
นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการปกครอง
-
2546
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง -
823
24/09/2547
300
412
กรมวิชาการกรมการปกครอง ปลัดอำเภอ : การบูรณาการระดับตำบล
-
2547
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 93
824
24/09/2547
300
413
กรมวิชาการปกครอง ปลัดอำเภอ : การบูรณการระดับตำบล
-
2547
อารักษาดินแดน กรมการปกครอง 93
825
21/12/2547
300
414
สนง.ศาลรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
-
2546
บ.พี.เพรส จำกัด 144
826
21/12/2547
300
415
สนง.กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย
-
2546
บ.พี.เพรส จำกัด 83
827
21/12/2547
300
416
- Good Gorernance กับการพัฒนาข้าราชการ
-
2542
สนง.ก.พ. 121
828
21/12/2547
300
417
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศระเบียบข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2540
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น จำกัด 333
829
21/12/2547
300
418
สนง.บริหารงาทะเบียน แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ ฯลฯ
-
2505
- -
830
21/12/2547
300
419
- การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เล่ม 2
-
2547
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 143
831
21/12/2547
300
420
กองวิชาการและแผน แผนยุทธศาสตร์การบริการประชาชนของกรมการปกครอง ประจำปี 2548
-
-
- 32
832
21/12/2547
300
421
สนง.บริหารการท้องที่ ข้าราชการไทยวางตัวเป็นกลางเป็นตัวอยางที่ดีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
-
2548
การสนับสนุน 18
833
21/12/2547
300
422
สนง.บริหารการท้องที่ การสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภผู้แทนราษฎรของข้าราชการ ฯลฯ
-
2548
การสนับสนุน 51
834
21/12/2254
300
423
สนง.บริหารการท้องที่ การสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ
-
2548
การสนับสนุน 51
835
21/12/2547
300
424
กรมการปกครอง การบริหารงานบุคคล
-
2547
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 645
836
21/02/2548
300
425
ศูนย์อำนวยการต่อสู้ (ศตส.) ประมวลคำสั่งการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
-
2546 - 2547
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ 36
837
21/02/2548
300
426
ศูนย์อำนวยการต่อสู้ (ศตส.) ประมวลคำสั่งการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
-
2546
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ 36
838
21/02/2548
300
427
ศาลปกครองเพื่อความเป็นธรรมในสังคม รายงานการปฏิบัติของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2548
-
2546
- 216
839
24/02/2548
300
428
ศาลปกครองเพื่อความเป็นธรรมในสังคม รายงานการปฏิบัติงงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ฯลฯ
-
2546
- 216
840
24/02/2548
300
429
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2547
บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น จำกัด 333
841
24/02/2547
300
430
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
-
2547
บริษัทประชุมทอง พริ้นติ้ง จำกัด 158
842
10/03/2548
300
431
สมชาย บำรุงทรัพย์ รวมกฎหมายปกครอง
-
2547
สกายบุ๊กส์ จำกัด 650
843
10/03/2547
300
432
นพนิธิ สุริยะ กฎหมายระหว่างประเทศ
-
2547
เดือนตุลา จำกัด -
844
10/03/2548
300
433
อมรเวช ไชยชาญ สิทธิข้าราชการและบุคคลในครอบครัว
-
2547
บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด 188
845
10/03/2548
300
434
ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุ๊คส์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฯลฯ
-
2545
ธีรพงษ์การพิมพ์ 197
846
18/03/2548
300
435
สนง.สถิติแห่งชาติ สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2546
-
2547
- 120
847
11/04/2548
300
436
สำนักนโยบายและแผน แผนปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯลฯ
-
2548
- 60
848
13/06/2548
300
437
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
-
2543
อาสารักษาดินแดน 327
849
13/06/2548
300
438
สนง.กลางช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหา ฯลฯ รายงานการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนและการแก้ไข ฯลฯ
-
2544
ศรีเมืองการพิมพ์ 160
850
13/06/2548
300
439
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
-
2543
อาสารักษาดินแดน 327
851
13/06/2548
300
440
กองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงานแผนที่เขตการปกครอง
-
2532
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง 203
852
13/06/2548
300
441
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง คู่มือการสำวจตรวจสอบและกำหนดเขตท้องที่การปกครอง
-
-
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง 250
853
13/06/2548
300
442
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คู่มือวิทยากรจัดฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ
-
2539
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง 223
854
13/06/2548
300
443
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คู่มือปฏิบัติงานจองคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
-
2543
อาสารักษาดินแดน 327
855
13/06/2548
300
444
จ.นพ. ข้อมูลการประชุมและรับฟังความคิดเห็นในนโยบายของรัฐ
-
2545
- 12
856
13/06/2548
300
445
สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ รายงานผลโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ฯลฯ
-
2543
- 90
857
13/06/2548
300
446
สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ รายงานผลโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ฯลฯ
-
2543
- 90
858
13/06/2548
300
447
กรมปกครองท้องที่ คู่มือปฏิบัติงานแผนที่เขตการปกครอง
-
2532
ส่วนท้องถิ่น 279
859
13/06/2548
300
448
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงานแผนที่เขตการปกครอง
-
2537
ส่วนท้องถิ่น 301
860
13/06/2548
300
449
กรมการปกครอง คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
-
2541
อาสารักษาดินแดน 296
861
13/06/2548
300
450
กรมการปกครอง ทำเนียบท้องที่ พ.ศ.2546
1
2546
อาสารักษาดินแดน 323
862
13/06/2548
300
451
กรมการปกครอง ทำเนียบท้องที่ พ.ศ.2546
2
2546
อาสารักษาดินแดน 421
863
13/06/2548
300
452
กรมการปกครอง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภา
-
2543
อาสารักษาดินแดน 126
864
13/06/2548
300
453
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกำนัน ผญบ.
-
2537
ส่วนท้องถิ่น 885
865
13/06/2548
300
454
กรมการปกครอง ทำเนียบท้องที่พุทธศักราช 2541
-
2541
ส่วนท้องถิ่น 551
866
25/07/2548
300
455
สนง.คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ฯลฯ รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและติดตาม ฯลฯ
-
2548
เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด 128
867
25/07/2548
300
456
กรมการปกครอง ประมวลสถิติงานการทะเบียนปี 2547
-
2547
อาสารักษาดินแดน 46
868
25/07/2548
300
457
กรมการปกครอง คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนศาลเจ้า
-
2548
อาสารักษาดินแดน 145
869
29/07/2548
300
458
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยากจน นายกฯทักษิณกับการขจัดความยากจน
-
2548
บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด 65
870
12/09/2548
300
459
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อมูลสถิติ และผลการเลือกตั้งมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ
-
2548
ซี.ดับเบิ้ลยู.แอนด์.เอส.โปรดักส์ จำกัด 546
871
12/09/2548
300
460
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อมูลสถิติ และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2548
-
2548
บริษัท ซี.ดับเบิ้ลยู แอนด์ เอส โปรดักส์ จำกัด 546
872
26/09/2548
300
461
สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ประมวลสถิติงานการทะเบียน ปี 2539
-
2539
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง 236
873
26/09/2548
300
462
สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ประมวลสถิติงานการทะเบียน ปี 2542
-
2542
อาสารักษาดินแดน 117
874
26/09/2548
300
463
สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ประมวลสถิติงานทะเบียน ปี 2538
-
2538
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง 171
875
26/09/2548
300
464
ส่วนการทะเบียนทั่วไป ฯลฯ ประมวลสถิติงานการทะเบียน ปี 2543
-
2543
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 54
876
26/09/2548
300
465
กรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย แผนปฏิบัติการกรมการปกครอง
-
2541
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง 125
877
26/09/2548
300
466
กองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง หนังสือสั่งการและข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ
-
2539
ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง 293
878
26/09/2548
300
467
ส่วนการทะเบียนทั่วไป ประมวลสถิติงานการทะเบียน ปี 2546
-
2546
อาสารักษาดินแดน 57
879
26/09/2548
300
468
ส่วนการทะเบียนทั่วไป ฯลฯ ประมวลสถิติงานการทะเบียน ปี 2545
-
2545
อาสารักษาดินแดน 60
880
26/09/2548
300
469
ส่วนการทะเบียนทั่วไป ฯลฯ ประมวลสถิติงานการทะเบียน ปี 2540
-
2545
อาสารักษาดินแดน 107
881
26/09/2548
300
470
กรมการปกครอง ทำเนียบทะเบียนศาลเจ้าทั่วราชอาณาจักร
-
2542
กรมการปกครอง 168
882
26/09/2548
300
471
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2540
สง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง 359
883
03/10/2548
300
472
สำนักทะเบียนกลาง ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการ ฯลฯ
-
2543
อาสารักษาดินแดน 303
884
03/10/2548
300
473
กรมการปกครอง สรุปงานภารกิจความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
-
2542
อาสารักษาดินแดน 62
885
03/10/2548
300
474
สนง.ก.พ. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร ฯลฯ
-
-
สถาบันพัฒนาข้าราชการ -
886
13/10/2548
300
475
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงาน
1
2548
อาสารักษาดินแดน 253
887
13/10/2548
300
476
กรมการปกครอง คู่มือปฏิบัติงาน
2
2548
อาสารักษาดินแดน 425
888
25/11/2548
300
477
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง ฯลฯ
-
2548
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง 349
889
25/11/2548
300
478
สนง.บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง คู่มือ การบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ ฯลฯ
-
2548
อาสารักษาดินแดน 205
891
18/02/2549
300
480
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
-
2547
สนง.ก.พ. 29
892
18/02/2549
300
481
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
-
2547
สนง.ก.พ. 29
893
18/02/2549
300
482
สำนักวิจัยและพัฒนาบุคคล การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
-
2548
บ.พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด 72
894
18/02/2549
300
483
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบบุคคล การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
-
2548
บ.พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด 72
895
18/02/2549
300
484
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบบุคคล การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
-
2548
บ.พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด 72
896
18/02/2548
300
485
สนง.วิจัยลพัฒนาระบบงานบุคคล การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร ฯลฯ
-
2548
สนง.ก.พ. 108
897
18/02/2549
300
486
สนง.วิจัยและพัฒนาระบบงาน ฯลฯ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร ฯลฯ
-
2548
สนง.ก.พ. 108
898
18/02/2549
300
487
สนง.วิจัยและพัฒนาระบบงาน ฯลฯ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร ฯลฯ
-
2548
สนง.ก.พ. 108
899
18/02/2549
300
488
กองวิชาการและแผนงาน กรมปกครองกับบทบาทการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
-
2549
อาสารักษาดินแดน 67
900
18/02/2549
300
489
กองวิชาการและแผนงาน กรมปกครองกับบทบาทการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
-
2549
อาสารักษาดินแดน 67
901
18/02/2549
300
490
กองวิชากรและแผน กรมปกครองกับบทบาทการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
-
2549
อาสารักษาดินแดน 67
902
18/02/2549
300
491
สำนักกฎหมายปกครอง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ ฯ ปกครอง 2546
-
2546
บ.รำไทยเพรส 61
903
18/02/2549
300
492
สำนักกฎหมายปกครอง รายงานผลการปฏิบติงานของคณะ ฯ ปกครอง 2547
-
2547
บ.รำไทยเพรส 93
904
18/02/2549
300
493
รองศาสตราจารย์อัจฉาพรรณ 2 ปี ที่มหาดไทยของมท.2
-
2548
บ.เดอะสยาม เฮอร์เทจ 224
905
18/02/2549
300
494
รองศาสตราจารย์อัจฉาพรรณ 2 ปีที่มหาดไทยของมท.2
-
2548
บ.เดอะสยาม เฮอร์เทจ 224
906
18/02/2549
300
495
พิชัย ปรีชาพรประเสร็ฐ การฝึกอบรมข้าราชการ
-
2539
หจก.อุบลฯยาสวัสดิ์ออฟเซท 79
907
18/02/2549
300
496
รองศาสตราจารย์นพนิธิ กฎหมายระหว่างประเทศ
-
2547
สำนักพิมพ์วิญญชน 246
908
18/02/2549
300
497
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราม ฯ คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาม.ราม ฯ
-
2548
สำนักพิมพ์ม.รามคำแหง 119
909
18/02/2549
300
498
บัณฑิตวิทยาลัยม.รามฯ คู่มือหลักสูตรรับบัณฑิตศึกษา ม.ราม ฯ
-
2548
สำนักพิมพ์ ม.รามคำแหง 119
910
18/02/2549
300
499
สำนักบริหารปค. นายกฯทักษิณพบนายอำเภอ
-
2548
อาสารักษาดินแดน 26
911
18/02/2549
300
500
สำนักบริหารการทะเบียน คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนศาลเจ้า
-
2541
ส่วนการทะเบียนทั่วไป 130
912
18/02/2549
300
501
สมาคมข้าราชการพลเรือน เพชรน้ำเอกในวงราชการ
-
2546
สำนักเลขาธิการ ฯ 75
913
18/02/2549
300
502
ส่วนการทะเบียนทั่วไป งานทะเบียนเกาะ
-
2540
ส่วนท้องถิ่น 69
914
18/02/2549
300
503
กรมปกครอง หนังสือคู่มือการฝึกอบรม (ชรบ.)
-
2548
อาสารักษาดินแดน 49
915
18/02/2549
300
504
ศตส.อ.นาหว้า การต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน
-
-
- -
916
18/02/2549
300
505
สนง.การพัฒนาการเศรษฐกิจสังคม รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
-
2547
สนง.ประสานงานองค์การภาคี 73
917
18/02/2549
300
506
กรมการปกครอง รายงานประจำปี 2547
-
2547
อาสารักษาดินแดน 71
918
18/02/2549
300
507
สนง.สถิติแห่งชาติ สำมะโนประชากรและเกะ
-
2544
ชวนพิมพ์ 292
919
18/02/2549
300
508
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม คู่มือการตรวจสอบและคัดกรองผู้จดทะเบียน ฯลฯ
-
2548
ศตจ.แห่งชาติ 31
920
18/02/2549
300
509
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3 เดือน กับการต่อสู้สู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
-
-
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 56
921
20/02/2549
300
510
รองศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ 2 ปีที่มหาดไทย ของมท.2
-
2548
บริษัทเดอะ สยาม เฮอร์เทจ จำกัด 224
922
01/02/2549
300
511
สสว. รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
-
2547
เรดเฟิรน์ ครีเอชั่น จำกัด 323
923
01/02/2549
300
512
สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา รวมกฎหมายว่าด้วยการวิธีปฏิบัติราชการ
-
2539
กองพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการ 147
924
01/02/2549
300
513
สนง.ตำรวจแห่งชาติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ
-
2542
ตำรวจ ถนนเศรษฐศิริ 132
925
01/02/2549
300
514
กองวิชาการและแผนงาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ภารกิจ กลยุทธ์
-
2546
กองวิชาการและแผนงาน 60
926
01/02/2549
300
515
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กระบวนการยุติธรรมกับความยากจน : ยุทธศาสตรการพัฒนา ฯลฯ
-
2546
บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา 177
927
01/02/2549
300
516
ศตจ.มท. คาราวานแก้จน
-
2548
อาสารักษาดินแดน 44
928
01/02/2549
300
517
สกว. สมุดรายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2547 - 2548
-
2547
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 109
929
21/02/2549
300
518
ศตจ.นพ. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน ฯลฯ
-
2548
ศตจ.นพ. 61
930
23/02/2549
300
519
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขบวนการชุมชนใหม่
-
2547
สถาบันพัฒนาทรัพยากรชุมชน 140
931
23/02/2549
300
520
นายแพทย์สุภกร บัวสาย สมุดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
-
2545
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 77
932
23/02/2549
300
521
คณะอนุกรรมการด้านปัญหาที่ดินทำกิน สรุปแนวทางและขั้นตอนการจัดที่ทำกิน
-
-
ศตจ.นพ. 35
933
23/02/2549
300
522
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯทักษิณกับการแก้ไขปัญหารความยากจน
-
2547
บพิธการพิมพ์ จำกัด 21
934
23/02/2549
300
523
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 6 เดือน มหาดไทยกับารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
-
2547
บพิธการพิมพ์ จำกัด 121
935
23/02/2549
300
524
นายแพทย์สุภาพร บัวสาย สมุดข้อมูลรายตัวบ่งชี้ / รายจังหวัด
-
2545
สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย 254
936
23/02/2549
300
525
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน แผนชีวิตชุมชนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
-
-
สำนักพิมพ์สมาพันธ์ จำกัด 336