ระบบบันทึกข้อมูลผู้ขอรับบริการ   ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครพนม
เลขที่รับเรื่อง
วันที่รับเรื่อง
   
ประเด็นเรื่องร้องเรียน


รายละเอียดผู้ร้องเรียน
ประเภท
ชื่อ-นามสกุล
ส่งหน่วยงานรับผิดชอบ
เลขที่
ผลการดำเนินงาน
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
เลขที่หนังสือส่ง
จังหวัด
สรุปเรื่อง
ยุติเรื่อง  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
โทรศัพท์
ส่งเรื่อง
 
อีเมล์
 
ศุนย์บริการร่วมจังหวัดนครพนม
ที่ทำการปกครอง ศาลางกลาง
จังหวัดนครพนม ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์   1567 442-513360
โทรสาร   042-511292
E - mail : sayan_tanao@hotmail.com