จำนวนบุคลากรสำนักงานจังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

กลุ่มงาน/จำนวนบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม (คน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 1 - - - 1
กลุ่มงานอำนวยการ 9
(ว่าง 1 อัตรา)
7
(มาช่วยราชการ
2 คน)
2 10 28
(มาช่วยราชการ
2 คน)
(ว่าง 1 อัตรา)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 3
(มาช่วยราชการ
1 คน)
- 2 1 6
(มาช่วยราชการ
1 คน)
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 4 - - 10 14
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 8 - 1 5 14
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 3 - - - 3
รวมทั้งสิ้น
28
(มาช่วยราชการ
1 คน)
(ว่าง 1 อัตรา)
7
(มาช่วยราชการ
2 คน)
5 26 66
(มาช่วยราชการ
3 คน)
(ว่าง 1 อัตรา)

ดูภาพขนาดใหญ่ คลิกที่นี่