จำนวนบุคลากรสำนักงานจังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

กลุ่มงาน/จำนวนบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม (คน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 1 - - - 1
กลุ่มงานอำนวยการ 10
(ว่าง 2 อัตรา)
7
(มาช่วยราชการ
2 คน)
2

23

42
(มาช่วยราชการ
2 คน)
(ว่าง 2 อัตรา)
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 - 2 1 5
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 4
(ว่าง 1 อัตรา)
- - 10 14
(ว่าง 1 อัตรา)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 8 - 1 5 14
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 3 - - - 3
รวมทั้งสิ้น
28
(ว่าง 3 อัตรา)
7
(มาช่วยราชการ
2 คน)
5 39 79
(มาช่วยราชการ
2 คน)
(ว่าง 3 อัตรา)

ดูภาพขนาดใหญ่ คลิกที่นี่