หน้าแรกเว็บไซต์จังหวัด | ข้อมูลตัวชี้วัดทั้งหมด | ผู้ดูแลระบบ
 
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ข้อมูลผลการดำเนินการย้อนหลังและ
ปัจจุบัน พ.ศ.
ความถี่ในการ
Update
ข้อมูล
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
2551 2552 2553 2554
1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอาชีพและนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอาชีพทั้งหมด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม 91.87 97.65 97.87 0 ปีละครั้ง
2 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม - - - 1.00 ปีละครั้ง
3 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการค้าชายแดน สนง.พาณิชย์จังหวัดนครพนม - - - 0 ปีละครั้ง
4 ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับใบรับรอง GAP เทียบกับจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ยื่นขอและได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม 91.87 100 100 5.00 ปีละครั้ง
5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม - 4 5 5.00 ปีละครั้ง
6 ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP ต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการเตรียมความพร้อม สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม 100 - 100 0 ปีละครั้ง
7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังไข้หวัดนก สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 5 5 5 5.00 ปีละครั้ง
9 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม - - - 0 ปีละครั้ง
10 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม - - - 0 ปีละครั้ง
11 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนของยุทธสาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม - - - 0 ปีละครั้ง
12 ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 64.42 - 83.3 0 ปีละครั้ง
13 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งที่ชนะยาเสพติด ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม 97.0699999 - - 0 ปีละครั้ง
14 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผลการจับกุมคดีแต่ละประเภทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม - - - 0 ปีละครั้ง
15 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผลการจับกุมคดีเก่าแต่ละประเภท ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม - - - 0 ปีละครั้ง
16 ระดับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม - - - 0 ปีละครั้ง
17 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม 4.75 4.62 5 5.00 ปีละครั้ง
18 ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม - - 5 0 ปีละครั้ง
19 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของจังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม - - 5 5.00 ปีละครั้ง
20 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอาหารสดที่ผ่านมาตรฐานด้านสาธารณสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม 99.42 - - 0 ปีละครั้ง
21 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตลาดสดประเภทที่ 1 ที่ผ่านมาตรฐานด้านสาธารณสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม 77.78 - - 0 ปีละครั้ง
 
  เรคคอร์ดที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 63
Next Last
 
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครพนม
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4251 4262 E-mail : nakhonphanom@moi.go.th