• ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด POC (แม่ข่ายจังหวัด)
  • ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด POC (แม่ข่ายส่วนกลาง)
  • ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (บุคคลทั่วไป)
  • ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล PPIS
  • ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดนครพนม E-Office
  • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย E-Document
  • ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต Authentication Gateway System
  • ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม (IT1)
  • ศูนย์ดำรงธรรม ร้องเรียน ร้องทุกข์
  • องค์ความรู้ระบบงานสารสนเทศ