สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 3

อีกหนึ่งสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ที่จะทำให้ผู้คนในแถบอินโดจีน ได้ถ่ายทอดกัน ทั้งทางวัฒนธรรม และการค้า ที่จะเกิดขึ้น ณ บ้านห้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำิเนินเป็นองค์ประธาน
ในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๓ (นครพนม - คำม่วน)
วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ มณฑลพิธี บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

*** ภาพกิจกรรม ***