สำนักงานจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ถนนอภิบาลบัญชา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0 4251 1287, 0 4251 1574 ต่อ 112 ,122 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) 108, 110 (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
123 ( งานต่างประเทศฯ) , 117,115 (กลุ่มงานอำนวยการ)
Hotline มท. 47822, 47928
โทรสาร 0-4251-1287 ต่อ 109 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) , 115 (กลุุ่มงานอำนวยการ)
E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonphanom@moi.go.th , nakhonphanom48@gmail.com


บุคลากรสำนักงานจังหวัดนครพนม
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (POC) โทรศัพท์ 0 4251 4262 มท. 47928
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม (ศตส.จ.นพ.) มท. 47924
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม มท. 47926