สำนักงานจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดนครพนม)
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
HOT LINE มท.
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสยาม ศิริมงคล)
0-4251-1515
0-4251-1515
47811

เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด

0-4251-1515
0-4251-1515
-
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี)
-
-
-

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด

-
-
-
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นางวิไลวรรณ ไกรโสดา)
0-4251-3866
0-4251-3866
47813

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด

0-4251-3866
0-4251-3866
47803
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์)
0-4251-1286
0-4251-1286
47812

เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด

0-4251-1286
0-4251-1286
47802
สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-1287, 0-4251-1874
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด (นายจรัญ ดวงศรี รักษาราชกาารแทน)
ต่อ 115
มท. 47966
47820

เลขานุการหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

ต่อ 104
มท. 47966
47827
ผู้อำนวยการกลุ่มงายยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ต่อ 120
ต่อ 109
47823

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

ต่อ 107, 112, 119
ต่อ 109
47923, 47928

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

ต่อ 122
ต่อ 109
47925
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
ต่อ 116
ต่อ 115
47821

งานอำนวยการฯ

ต่อ 108, 111, 113, 117
ต่อ 115
47926

งานการเงินฯ

ต่อ 108, 111, 117
ต่อ 115
47826, 47927

งานพัสดุฯ

ต่อ 104
ต่อ 115
47827

นิติกร

ต่อ 110
ต่อ 115
47926

งานต่างประเทศ

ต่อ 123
ต่อ 109
47860

นายช่างไฟฟ้า

ต่อ 124
ต่อ 115
47820
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อ 105
ต่อ 109
47829

นักทรัพยากรบุคคล

ต่อ 108, 110, 124
ต่อ 109
47924, 47929
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
ต่อ 118
ต่อ 109
47925

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ต่อ 106
ต่อ 109
47925
ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
โทร. 0-4251-4264
0-4251-1513
47862

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

โทร. 0-4251-1513
0-4251-1513
47862

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม

โทร. 0-4251-1513
0-4251-1513
47862

เจ้าหน้าที่ สคบ.

โทร. 0-4251-1513
0-4251-1513
47862

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS

โทร. 0-4253-2889, 0-4253-2890
0-4253-2888
-


E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonphanom@moi.go.th , nakhonphanom48@gmail.com