นายประทีป ฤทธิกุล

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของจังหวัดนครพนม (CIO)