นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของจังหวัดนครพนม (CIO)