• ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปี 2562
 • แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561-2564 (รอบปี 2562)
 • แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561-2564
 • แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561-2564
 • แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 4 ปี 2557-2560 ทบทวน ปี 2560 ฉบับทบทวน
 • แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน
 • แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 4 ปี(พ.ศ. 2558 - 2561)
 • แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 4 ปี(พ.ศ. 2557 - 2560)
 • แนวทางการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แผนปราบปรามการทุจริต 1 ป
 • แผนปราบปรามการทุจริต 4 ป
 • จังหวัดนครพนมร่วมเชิดชูและเผยแพร่ "คนดี นำทาง แทนคุณแผ่นดิน"
 • แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่า ด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด /ส.ค.บ.จังหวัด จังหวัดนครพนม
 • แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
 • แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2551จังหวัดนครพนม
 • ตัวอย่างแฟ้มตัวชี้วัดระดับบุคคล(Individual Scorecard)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
 • แผนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดนครพนม (Strategy Map) พ.ศ.2551-2555)
 • แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อมูลสูญหายกรณีเกิดภัยพิบัติจังหวัดนครพนม(Contingeney Plan)
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการปรจำปี 2547-2551
 • แผนแม่บทIT48-51
 • การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม