ที่
รายละเอียด
ผู้โพส
วันที่โพส
00799
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางแพทย์ ครั้งที่ 2 new
POC
22/01/2553
00798
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เรื่อง สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 new
POC
22/01/2553
00797
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง new
POC
22/01/2553
00796
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง new
POC
22/01/2553
00795
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง,เหล็กเส้นข้ออ้อย เลขที่ นพ.78/2553
POC
21/01/2553
00794
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 , 8 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
POC
21/01/2553
00793
โรงพยาบาลปลาปาก เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
POC
21/01/2553
00792
คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่น
POC
21/01/2553
00791
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่9 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
POC
21/01/2553
00790
โรงพยาบาลปลาปาก เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
POC
21/01/2553
00789
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
POC
21/01/2553
00788
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
POC
21/01/2553
00787
อบต.คำเตย สอบราคาชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์
POC
13/01/2553
00786
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม สอบราคางานก่อสร้างอาคารเรียนรู้ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก
POC
13/01/2553
00785
สนง.ทางหลวงชนบท การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่006/2553
POC
12/01/2553
00784
สนง.ทางหลวงชนบท การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่005/2553
POC
12/01/2553
00783
ภ.จว.นครพนม ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
POC
12/01/2553
00782
รพ.สมเด็จยุพราชธาตุพนม เรื่อง สอบราคาชื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
06/01/2553
00781
สำนักงานก่อสร้าง3 เรื่อง ขอเลื่อนวันเสนอราคาเครื่องสูบน้ำ Vertical Mixed Flow Pump บ้านนาคู่
POC
06/01/2553
00780
อบต.หนองบ่อ เรื่อง สอบราคาชื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งป.2553
POC
06/01/2553
00779
ศุลกากรนครพนม เรื่อง การก่อสร้างชุดพักอาศัยข้าราชการด่านศุลกากรนครพนม
POC
04/01/2553
00778
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เรื่อง สอบราคาเช่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์
POC
25/12/2552
00777
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่ ถมดิน และทำถนน ค.ส.ล.บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
POC
25/12/2552
00776
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุุภัณฑ์ทางการแพทย ์
POC
25/12/2552
00775
สำนักงานศุลกากรที่ 2 เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการของด่านศุลกากรนครพนม จำนวน 2 หลัง (รวม 32 หน่วย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
POC
25/12/2552
00774
สำนักงานก่อสร้าง 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
POC
23/12/2552
00773
สำนักงานก่อสร้าง 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งท่อเหล็ก ท่องอ และอุปกรณ์ โครงการระบบส่งนำ้ประตูระบายน้ำ
POC
23/12/2552
00772
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
POC
23/12/2552
00771
สำนักงานทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล)
POC
22/12/2552
00770
สำนักงานทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete )
POC
22/12/2552
00769
สำนักงานทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ขยายสะพาน คสล. )
POC
22/12/2552
00768
สำนักงานทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงคอขวด : สะพาน )
POC
22/12/2552
00767
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อสวัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานเป็นหลัก
POC
22/12/2552
00766
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
POC
22/12/2552
00765
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
POC
22/12/2552
00764
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สอบราคารซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2553
POC
22/12/2552
00763
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อ หินใหญ่ (LIME STONE) ขนาด 20-30 ซม.
POC
22/12/2552
00762
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รูปแบบ CL 10
POC
17/12/2552
00761
โรงเรียนบ้านกุรุคุ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CL 20 ประจำปีงบประมาณ 2553
POC
17/12/2552
00760
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานช่างยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
POC
16/12/2552
0079
การประปาส่วนภูมิภาคเขต7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานควบคุมน้ำสูญเสีย (ค่าปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมปี2553 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน
POC
16/12/2552
00758
การประปาส่วนภูมิภาคเขต7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปี2553 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู และหน่วยบริการโนนสังข์ อ.เมือง - อ.โนนสังข์ จ. หนองบัวลำภู
POC
16/12/2552
00757
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เรื่อง เรียกสอบราคาชื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด (เอกสารสอบราคาชื้อ เลขที่2/2553)
POC
16/12/2552
00756
สำนักงานก่อสร้าง3 เรื่อง การชื้อกรวดล้างน้ำเบอร์2, ทรายหยาบน้ำจืด, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1, หินใหญ่ขนาดประมาณ20-30 ซม., เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย และไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ
POC
16/12/2552
00755
การประปาส่วนภูมิภาคเขต7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
POC
16/12/2552
00754
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจธาตุพนม
POC
30/11/2552
00753 ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรพระซอง
POC
30/11/2552
00752 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.72/2553 ซื้อ ดินหลวม,ดินลูกรัง
POC
30/11/2552
00751
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.76/2553 ซื้อ เหล้กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นข้ออ้อย
POC
30/11/2552
00750
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.75/2553 ซื้อ ดินหลวม
POC
30/11/2552
00749
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.74/2553 ซื้อ หินใหญ่ (LIME STONE)
POC
30/11/2552
00748
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.73/2553 ซื้อ ดินหลวม
POC
30/11/2552
00747
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.72/2553 ซื้อ แผ่นกรองน้ำ
POC
30/11/2552
00746
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.71/2553 ซื้อ ทราบหยาบน้ำจืด
POC
30/11/2552
00745
สำนักงานก่อสร้าง 3 (โครงการน้ำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Vertical Flow Pump
POC
26/11/2552
00744
สำนักงานก่อสร้าง 3 (โครงการน้ำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งท่อเหล็ก
POC
26/11/2552
00743
สำนักงานก่อสร้าง 3 (โครงการน้ำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง จ้างก่อสร้างขุดนำ้และขนย้ายดินด้วยเครื่องจักร
POC
26/11/2552
00742
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เรื่อง ประกวดราตาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา เลขที่ 3/2553
POC
26/11/2552
00741
สำนัีกงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
POC
26/11/2552
00740
โรงพยาบาลบ้านแพง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม ครั้งที่ 3
POC
24/11/2552
00739
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน
POC
24/11/2552
00738
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำจำนวน 1รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
POC
24/11/2552
00737
กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
POC
24/11/2552
00736
ชลประทาน เรื่อง สอบราคาชื้อ ดินหลวม เลขที่ นพ.70/2553
POC
18/11/2552
00735
ชลประทาน เรื่อง สอบราคาชื้อ ทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ นพ.69/2553
POC
18/11/2552
00734
ชลประทาน เรื่อง สอบราคาชื้อ แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE) เลขที่ นพ.68/2553
POC
18/11/2552
00733
ชลประทาน เรื่อง สอบราคาชื้อ หินใหญ่ (LIME STONE) ขนาด 20-30 ซม. เลขที่ นพ.67/2553
POC
18/11/2552
00732
ชลประทาน เรื่อง สอบราคาชื้อ กรวดล้างน้ำ, ทรายหยาบน้ำจืด เลขที่่ นพ.66/2553
POC
18/11/2552
00731
อบต.พิมาน เรื่อง สอบราคาชื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
POC
18/11/2552
00730
อบต.ท่าบ่อสงคราม เรื่อง สอบราคาชื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
POC
18/11/2552
00729
สำนักงานก่อสร้าง3 เรื่อง ขอเลื่อนวันเสนอราคาชื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย เลขที่ E คศ.3/ปซ.12/2553
POC
18/11/2552
00728
สำนักงานก่อสร้าง3 เรื่อง ขอเลื่อนวันเสนอราคาชื้อดินลูกรัง เลขที่ E คส.3ปซ.11/2553
POC
18/11/2552
00727
สำนักงานก่อสร้าง3 เรื่อง ขอเลื่อนวันเสนอราคาชื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป มอก.424-2530(ไม้เนื้ออ่อน)ขนาดต่างๆ เลขที่ E คส.3/ปซ.10/2553
POC
18/11/2552
00726
สำนักงานก่อสร้าง3 เรื่อง ขอเลื่อนวันเสนอราคาชื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่1 มอก.15 เล่ม1-2547 เลขที่ E คส.3/ปซ.09/2553
POC
18/11/2552
00725
สำนักงานก่อสร้าง3 เรื่อง ขอเลื่อนวันเสนอราคาชื้อทรายหยาบน้ำจืดและหินใหญ่ขนาดประมาณ 0.2-0.3 ม. เลขที่ E คส.3/ปช.08/2553
POC
18/11/2552
00724
สำนักงานก่อสร้าง3 เรื่อง ขอเลื่อนวันเสนอราคาชื้อกรวดล้างน้ำเบอร์2 เลขที่ E คส.3/ปซ.07/2553
POC
18/11/2552
00723
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
12/11/2552
00722
ัโรงเรียนท่าจำปาวิทยา เรื่อง การสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกึ่งถาวร(ปรับปรุงห้องสมุด)
POC
12/11/2552
00721
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ เรื่อง สอบราคาชื้อคุรุภัณฑ์ทางการศึกษา เลขที่ 2/2553
POC
10/11/2552
00720
อบต.นาคำ เรื่อง สอบราคาชื้ออาหารเสริม(นม)(ภาคเรียนที่2/2552)
POC
10/11/2552
00719
แขวงการทางนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
POC
06/11/2552
00718
การประปาส่วนภูมิภาคเขต7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ ปี 2553 หมู่ 1,4,6,7,8
POC
06/11/2552
00717
โรงเรียนวัดบึงหลัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
POC
06/11/2552
00716
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่า เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศุูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
POC
06/11/2552
00715
แขวงการทางนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 0618.4/พ.5.1/3/2553
POC
05/11/2552
00714
แขวงการทางนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 0618.4/พ.5.1/2/2553
POC
05/11/2552
00713
แขวงการทางนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 0618.4/พ.5.1/1/2553
POC
05/11/2552
00712 กรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาชื้อ ดินหลวม,ดินลูกรัง เลขที่ นพ.65/2553
POC
04/11/2552
00711 โครงการชลประทาน เรื่อง สอบราคาชื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน เลขที่ นพ.64/2553
POC
04/11/2552
00710 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ เรื่อง สอบราคาชื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา เลขที่ 1/2553
POC
04/11/2552
00709 กรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำไ้ม้ดู่ (กปร.)
POC
30/10/2552
00708 เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนชั้นล่างโล่ง
POC
30/10/2552
00707 โรงเรียนชียงยืนวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดใต้ถุนอาคารเรียน
POC
30/10/2552
00706 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
POC
30/10/2552
00705 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา เรื่อง สอบราคาชื้อครุำภัณฑ์ห้องสมุดสำหรับโรงเรียนสูมาตรฐานสากล
POC
30/10/2552
00704 เทศบาลตำบลท่าอุเทน เรื่อง สอบราคาชื้ออาหารเสริม (นม)
POC
30/10/2552
00703 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม เรื่อง สอบราคาชื้อคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
POC
30/10/2552
00702 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
POC
30/10/2552
00701 สหกรณ์จังหวัด เรื่อง สอบราคาชื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
POC
30/10/2552
00700 โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาชื้อวัสดุการแพทย์
POC
28/10/2552
00699 อบต.คำเตย เรื่อง สอบราคาชื้ออาหารเสริม(นม)
POC
28/10/2552
00698 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ำ ห้องส้วม และทาสีอาคารเรียน แบบ2/28 และปูพื้นกระเบื้อง
POC
28/10/2552
00697 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม เรื่อง การสอบราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
POC
28/10/2552
00696 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เีิ้รื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2553 บ้านศรีวิชา
POC
14/10/2552
00695 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เีิ้รื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2553 บ้านท่าวัดน้อยทุ่งพัฒนา
POC
14/10/2552
00694 โรงพยาบาลบ้านแพง เรื่อง สอบราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม ครั้งที่ 2
POC
14/10/2552
00693 โครงการก่อสร้าง 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพัก โครงการก่อลร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7
POC
12/10/2552
00692 สำนักงานก่อสร้าง 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัว
POC
12/10/2552
00691 โรงพยาบาลนาทม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั่วตาข่ายถัก สถานีอนามัย และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนาทม จังหวัดนครพนม กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 2
POC
12/10/2552
00690 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2553 ถนนทางหลวงหมายเลข 2 (จากหนองแดถึงบ้านดงลิง) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
POC
6/10/2552
00689 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2553 บ้านธาตุโพนทอง หมู่ 6 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
POC
6/10/2552
00688 สำนักงานก่อสร้าง 3 (โครงการน้ำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง การซื้อกรวดล้างเบอร์ 2,ทรายหยาบน้ำจืด,เหล็กเส้นกลมและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เลขที่ E คส.3/ปช.06/2553
POC
6/10/2552
00687 สำนักงานก่อสร้าง 3 (โครงการน้ำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง การซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง) ขนาดต่างๆ เลขที่ E คส.3/ปช.05/2553
POC
6/10/2552
00686 โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2)
POC
6/10/2552
00685 โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2)
POC
6/10/2552
00684 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2553 บ้านคำด้วง หมู่ 1,2 บ้านคำเจริญ หมู่ 7 อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธาน
POC
6/10/2552
00683 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2553 บ้านบุ่งหมากลาน หมู่ที่ 4,12,17 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน
POC
6/10/2552
00682 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำเครื่องกว้าน - บานระบาย เลขที่ E จ.13/2552
POC
25/09/2552
00681 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขาแข้ง ระยะที่ 2 (กปร.) เลขที่ E จ.12/2552
POC
25/09/2552
00680 โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราาคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
POC
25/09/2552
00679 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1,กรวาดล้างน้ำ,ทรายหยาบน้ำจืด,หินใหญ่(SAND STONE)
POC
25/09/2552
00678 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
POC
25/09/2552
00677 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
POC
25/09/2552
00676 สำนักงานก่อสร้าง 3 (โครงการนำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยและไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เลขที่ E คส.3/ปซ.04/2553
POC
21/09/2552
00675 สำนักงานก่อสร้าง 3 (โครงการนำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1มอก.15 เล่ม 1-2547 เลขที่ E คส.3/ปซ.03/2553
POC
21/09/2552
00674 สำนักงานก่อสร้าง 3 (โครงการนำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ E คส.3/ปซ.02/2553
POC
21/09/2552
00673

สำนักงานก่อสร้าง 3 (โครงการนำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อกรวดล้างน้ำเบอร์ 2 เลขที่ E คส.3/ปซ.01/2553

POC
21/09/2552
00672 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ 5
POC
21/09/2552
00671 วิทยาลัยสารพัดช่าง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2552
POC
21/09/2552
00670 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซม. เลขที่ E ซ.15/2553
POC
18/09/2552
00669 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่นขนาดต่างๆ เลขที่ E ซ.13/2553
POC
18/09/2552
00668 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อกรวดเบอร์ 1, กรวดเบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ E ซ.14/2553
POC
18/09/2552
00667 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นข้ออ้อยขนาดต่างๆ เลขที่ E ซ.12/2553
POC
18/09/2552
00666 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 และปูนซีเมนต์ผสม เลขที่ E ซ.11/2553
POC
18/09/2552
00665 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
17/09/2552
00664 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ปีงบประมาณ 2552
POC
17/09/2552
00663 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
POC
17/09/2552
00662 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
17/09/2552
00661 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
POC
16/09/2552
00660 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
POC
16/09/2552
00659 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย
POC
16/09/2552
00658 โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม และสนามหญ้า
POC
16/09/2552
00657 โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
POC
16/09/2552
00656 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ หินใหญ่ ขนาด 20 - 30 ซม.เลขที่ นพ.43/2553
POC
15/09/2552
00655 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
POC
15/09/2552
00654 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
POC
15/09/2552
00653 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาน้ำสะอาด หมู่ที่ 1ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
POC
15/09/2552
00652 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงทอผ้า หมู่ที่ 8 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
POC
15/09/2552
00651 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งแพและเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ เลขที่ นพ.34/2553
POC
15/09/2552
00650 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งแพและเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ เลขที่ นพ.33/2553
POC
15/09/2552
00649 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE) เลขที่ นพ.45/2553
POC
15/09/2552
00648 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ สอบราคาซื้อ ท่อ PVC เลขที่ นพ.44/2553
POC
15/09/2552
00647 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน,ไม้เนื้อแข็ง เลขที่ นพ.42/2553
POC
15/09/2552
00646 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำ ทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ นพ.41/2553
POC
15/09/2552
00645 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เลขที่ นพ.40/2553
POC
15/09/2552
00644 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ดินหลวม เลขที่ นพ.39/2553
POC
15/09/2552
00643 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ดินหลวม เลขที่ นพ.38/2553
POC
15/09/2552
00642 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำ ทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ นพ.37/2553
POC
15/09/2552
00641 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เลขที่ นพ.36/2553
POC
15/09/2552
00640 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน,ไม้เนื้อแข็ง เลขที่ นพ.35/2553
POC
15/09/2552
00639 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ติดตั้งแพและเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ เลขที่ นพ.58/2553
POC
15/09/2552
00638 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ เสาไม้เนื้อแข็ง เลขที่ นพ.57/2553
POC
15/09/2552
00637 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ดินหลวม เลขที่ นพ.56/2553
POC
15/09/2552
00636 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อเหล็กและอุปกรณ์ต่างๆ เลขที่ นพ.55/2553
POC
15/09/2552
00635 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำ ทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ นพ.54/2553
POC
15/09/2552
00634 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ดินหลวม เลขที่ นพ.53/2553
POC
15/09/2552
00633 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน เลขที่ นพ.52/2553
POC
15/09/2552
00632 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เลขที่ นพ.51/2553
POC
15/09/2552
00631 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ลวดหนาม เลขที่ นพ.50/2553
POC
15/09/2552
00630 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อเหล็กและอุปกรณ์ต่างๆ เลขที่ นพ.49/2553
POC
15/09/2552
00629 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เลขที่ นพ.48/2553
POC
15/09/2552
00628 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำ ทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ นพ.47/2553
POC
15/09/2552
00627 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ดินหลวม เลขที่ นพ.46/2553
POC
15/09/2552
00626

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

POC
15/09/2552
00625 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายโพนสวรรค์ เลขที่ E จ.10 /2553
POC
15/09/2552
00624 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายโพนสวรรค์ (งานดินถมคันดินปิดกั้นลำน้ำเดิม และงานหัวถนนบนคันดิน) เลขที่ E จ.11 /2553
POC
15/09/2552
00623 โครการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อกรวดเบอร์ 1, กรวดเบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ E ซ.7/2553
POC
15/09/2552
00622 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยขนาดต่างๆ เลขที่ E ซ.10/2553
POC
15/09/2552
00621 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุสำเร็จรูปประกอบงานก่อสร้าง เลขที่ E ซ.8/2553
POC
15/09/2552
00620 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยขนาดต่างๆ เลขที่ E ซ.9/2553
POC
15/09/2552
00619 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ชนิดที่ 1 เลขที่ E ซ.6/2553
POC
15/09/2552
00618 โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดวันเสนอราคาโดยไมมีกำหนด ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการอ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฏีใหม่หนองนาแซง เลขที่ E จ.3/2553
POC
15/09/2552
00617 โครงการชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสบูน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงติ้ว 2 (ระยะที่ 2 ) บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง เลขที่ E จ.1/2553
POC
15/09/2552
00616 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
POC
15/09/2552
00615 ทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)
POC
15/09/2552
00614 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กลเ็กตำบลโคกหินแฮ่
POC
15/09/2552
00613 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกก่อง ตำบลโพธิ์ตาก
POC
15/09/2552
00612 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อ ดินธรรมดาปราศจากรากไม้และเศษวัชพืชเจือปนพร้อมถมบดอัดแน่น 95 % เลขที่ E ซ.4/2553
POC
15/09/2552
00611 โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อ ดินธรรมดาปราศจากรากไม้และเศษวัชพืชเจือปนพร้อมถมบดอัดแน่น 85 % เลขที่ E ซ.5/2553
POC
15/09/2552
00610 องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร
POC
15/09/2552
00609 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง สอบราคาจ้่างเหมาก่อสร้าง งานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม
POC
15/09/2552
00608 จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
POC
15/09/2552
00607 มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2
POC
15/09/2552
00606 จังหวัดนครพนม ขอเลื่อนวันเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และพื้นที่บริเวณโดยรอบทั้งหมดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
POC
10/09/2552
00605
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1เลขที่ E ซ.1/2553
POC
07/09/2552
00604
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยขนาดต่างๆ เลขที่ E ซ.2/2553
POC
07/09/2552
00603
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อไม้่กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื่ออ่อนขนาดต่างๆ เลขที่ E ซ.3/2553
POC
07/09/2552
00602
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อกรวดเบอร์ 1,กรวดเบอร์ 2,และทรายหยาบน่ำจืด เลขที่ E ซ.4/2553
POC
07/09/2552
00601
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซม.เลขที่ E ซ.5/2553
POC
07/09/2552
00600
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประมูลโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตตำบลโคกหินแฮ่
POC
07/09/2552
00599
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย
POC
07/09/2552
00598
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาเช้าเครื่องสลายนิ่วระบบปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่
POC
07/09/2552
00597
องค์การบริการส่วนตำบลนาหนาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำชะอี
POC
07/09/2552
00596
องค์การบริการส่วนตำบลนาหนาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกห้วยคำชะอี 1 โครงการ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกห้วยผักอีตู่ 1 โครงการ
POC
07/09/2552
00595
องค์การบริการส่วนตำบลนาหนาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 1 โครงการ สอบราคาจ้างเหมาตัดถนนใหม่เพื่อการเกษตร 1 โครงการ
POC
07/09/2552
00594
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
POC
07/09/2552
00593
โรงพยาบาลนาทม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สถานีอนามัย และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู็ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
POC
07/09/2552
00592
โครงการชลประทานนนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
POC
03/09/2552
00591
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน
POC
03/09/2552
00590
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ เสาเข็มคอนกรีต
POC
03/09/2552
00589
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำ, ทรายหยาบน้ำจืด
POC
03/09/2552
00588
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อลวดหนาม
POC
03/09/2552
00587
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
POC
03/09/2552
00586
โครงการชลปะทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อเหล็กและอุปกรณ์ต่าง ๆ
POC
03/09/2552
00585
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง
POC
03/09/2552
00584
โรงพยาบาลท่าอุเทน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย
POC
03/09/2552
00583
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการ ที่จอดรถ สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัด และบริเวณรอบอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า - หลังใหม่)
POC
03/09/2552
00582
ศาลจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลจังหวัดนครพนม
POC
03/09/2552
00581
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย
POC
03/09/2552
00580
โรงพยาบาลบ้านแพง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเหล็กดัด รั้วคอนกรีตบล๊อค รั้วลวดหนาว 12 เส่้น และปรับปรุงอาคารด้านหลังสถานีอนามัย
POC
03/09/2552
00579
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานฝายยางโครงการฝายยางห้วยไผ่
POC
03/09/2552
00578
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายยางห้วยไผ่
POC
03/09/2552
00577
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้งกิจกรรมงานดินโครงการอ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่หนองกุดแข
POC
03/09/2552
00576 สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุ
POC
01/09/2552
00575
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการและบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2553
POC
01/09/2552
00574
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อ อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2552
POC
01/09/2552
00573
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เผยแพร่โฆษณา
POC
01/09/2552
00572
โรงพยาบาลดงหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับโรงพยาบาลดงหลวง
POC
01/09/2552
00571
องค์การสนยาง เรื่อง จัดซื้อรถตักล้อยางขนาด 100 แรงม้าโครงการทางพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 3 คัน
POC
01/09/2552
00570
องค์การสวนยาง เรื่อง การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการยางแท่ง STR 20 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
POC
01/09/2552
00569
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงไข่
POC
01/09/2552
00568
กรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เลขที่ นพ. 24/2553
POC
01/09/2552
00567
กรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อท่อ PVC เลขที่ นพ.23/2553
POC
01/09/2552
00566
กรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ นพ.22/2553
POC
01/09/2552
00565
กรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน เลขที่ นพ.21/2553
POC
01/09/2552
00564
กรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง,เหล็กเส้นข้ออ้อย เลขที่ นพ.20/2553
POC
01/09/2552
00563
กรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำ ทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ นพ.19/2553
POC
01/09/2552
00562
กรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เลขที่ นพ. 18/2553
POC
01/09/2552
00561
กรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ คอนกรีตสำเร็จ 180 KSC เลขที่ นพ.17/2553
POC
01/09/2552
00560
กรมทางหลวงชนบท เรื่อง การประกวดราคา โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
POC
01/09/2552
00559
ศาลากลางจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และพื้นที่บริเวณโดยรอบทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
POC
31/08/2552
00558
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายยางห้วยเสียวตอนล่าง เลขที่ E จ.5/2553
POC
31/08/2552
00557
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายยางห้วยเสียวตอนล่าง เลขที่ E จ.6/2553
POC
31/08/2552
00556
โครงบการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง กิจกรรมงานดินโครงการอ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่หนองหวาย เลขที่ E ง.3/2553
POC
27/08/2552
00555
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัด และบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2553
POC
27/08/2552
00554
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการอ่างเก็บน้ำเสริมทฤษฎีใหม่หนองนาแซง เลขที่ E จ.3/2553
POC
27/08/2552
00553
แขวงการทางนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวเอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212
POC
27/08/2552
00552
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
POC
26/08/2552
00551
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2552
POC
26/08/2552
00450
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
POC
26/08/2552
00449

มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบบ้านดินพลัังงานแสงอาทิตย์ (CREC) ครั้งที่ 2

POC
26/08/2552
00448
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบมอนิเตอร์แสดงผลด้วยระบบดิจิตอล (CREC) และระบบทดลองและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ (SERB) ครั้งที่ 2
POC
26/08/2552
00447
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดัดแปลงอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลหนองย่างชิ้น
POC
26/08/2552
00446
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบายน้ำ
POC
26/08/2552
00445
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง เลขที่ นพ.74/2552
POC
26/08/2552
00444
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง เลขที่ นพ.73/2552
POC
26/08/2552
00443
องค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสามผง หมู่ที่ 15 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
POC
26/08/2552
00442
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย
POC
24/08/2552
00441
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรอุปกรณ์ต่อพ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร์
POC
24/08/2552
00440
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
POC
24/08/2552
00439
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
POC
24/08/2552
00438

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม และ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม สาขาอำเภอธาตุพนม ประจำปีงบประมาณ 2553

POC
24/08/2552
00437
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เรื่่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วยและผู้พิการ จำนวน 5 ห้อง
POC
24/08/2552
00436
โรงพยาบาลบ้านแพง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม
POC
24/08/2552
00435
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สามวัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
POC
24/08/2552
00434
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม เรื่อง การประกวดราคาจ้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการถนนไรุ้่ฝุ่น สายทาง นพ.4007)
POC
21/08/2552
00433
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม เรื่อง การประกวดราคาจ้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการถนนไรุ้่ฝุ่น สายทาง นพ.4001)
POC
21/08/2552
00432
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายทดน้ำ้ห้วยบ่อ (ปชด.)
POC
21/08/2552
00431
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาก่อสร้าง กิจกรรมงานดินโครงการฝายน้ำล้น ห้วยหนองแสง
POC
21/08/2552
00430
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างทำคู่มือการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009
POC
19/08/2552
00429
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เรื่อง เรียนกสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณปี พ.ศ.2552
POC
19/08/2552
00428
โรงพยาบาลเรณูนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภณฑ์การแพทย
POC
19/08/2552
00427
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก สำหรับสถานีอนามัยโพนจาน
POC
19/08/2552
00426
วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2552
POC
19/08/2552
00425
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์)
POC
19/08/2552
00424
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด
POC
19/08/2552
00423
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารและจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
POC
19/08/2552
00422
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและซ่อมแซมสถานีอนามัย 2 กลุ่ม 8 รายการ
POC
19/08/2552
00421
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อกรวดล้างน้ำ,ทรายหยาบน้ำจืด
POC
19/08/2552
00420
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง,เหล็กเส้นข้ออ้อย
POC
19/08/2552
00419
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม่กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน
POC
19/08/2552
00418
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ เสาเข็มไม้เนื้อแข็ง
POC
19/08/2552
00417
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อเหล็กและอุปกรณ์ต่าง ๆ
POC
19/08/2552
00416
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
POC
19/08/2552
00415
โครงกาลชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อกรวดล้างน้ำ,ทรายหยาบน้ำจืด
POC
19/08/2552
00414
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
POC
19/08/2552
00413
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง,เหล็กเส้นข้ออ้อย
POC
19/08/2552
00412
สำนักงานประปาเขต7 เรื่อง จ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได
POC
19/08/2552
00411
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการถนนไร้ฝุ่น)
POC
17/08/2552
00410
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการถนนไร้ฝุ่น)
POC
17/08/2552
00409
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
POC
17/08/2552
00408
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
POC
17/08/2552
00407
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชั้นประชมศึกษาปีที่ 5-6 ปีงบประมาณ 2552
POC
17/08/2552
00406
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
POC
17/08/2552
00405
แขวงการทางนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางหลวงหมายเลข 212(ท่าดอกแก้ว) - ศรีสงคราม
POC
13/08/2552
00404
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
POC
10/08/2552
00403
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ
POC
10/08/2552
00402
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขยายเวลาสอบราคาการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
POC
10/08/2552
00401
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อคอนกรีตสำเร็จ 240 KSC เลขที่ นพ.7/2553
POC
07/08/2552
00400
โครงกาลชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน เลขที่ นพ.6/2553
POC
07/08/2552
00399
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง, เหล็กเส้นข้ออ้อย เลขที่ นพ.5/2553
POC
07/08/2552
00398
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้ยูคา เลขที่ นพ.4/2553
POC
07/08/2552
00397
โครงกาลชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน เลขที่ นพ.3/2553
POC
07/08/2552
00396
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง, เหล็กเ้ส้นข้ออ้อย เลขที่ นพ.2/2553
POC
07/08/2552
00395
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อคอนกรีตสำเร็จ 240 KSC เลขที่ นพ.1/2553
POC
07/08/2552
00394
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครพนม ปี 2552
POC
07/08/2552
00393
สำนัีกงานก่อสร้าาง 3 กรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อ วัสดุก่อสร้างและอื่น ๆ
POC
07/08/2552
00392
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
POC
07/08/2552
00391
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสม. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะแปบใหญ
POC
07/08/2552
00390
แขวงการทางนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
POC
05/08/2552
00389
โรงพยาบาลท่าอุเทน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุม
POC
05/08/2552
00388
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสม.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาโดนเก่า
POC
05/08/2552
00387
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสม.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสว่างใหม
POC
05/08/2552
00386
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าห้องสมุด
POC
05/08/2552
00385
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบบ้านดินพลังงานแสงอาทิตย์ (CREC)
POC
30/07/2552
00384
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบมอนิเตอร์แสดงผลด้วยระบบดิจิตอล (CREC) และระบบทดลองและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ (SERB)
POC
30/07/2552
00383
โรงพยาบาลนาหว้า เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้าง
POC
30/07/2552
00382

โรงพยาบาลนาหว้า เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2

POC
30/07/2552
00381
สหกรณ์จังหวัดนครพนม เรืื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไทย 2552
POC
30/07/2552
00380
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
POC
29/07/2552
00379
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านนาบั่ว
POC
29/07/2552
00378
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
POC
29/07/2552
00377
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
POC
24/07/2552
00376
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
POC
24/07/2552
00375

มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

POC
24/07/2552
00374
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
22/07/2552
00373
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักสถานีอนามัยหนองผือ
POC
22/07/2552
00372
สำนักงานก่อสร้าง 3(โครงการน้ำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและอื่นๆจำนวน 211 รายการ
POC
22/07/2552
00371
สำนักงานก่อสร้าง 3(โครงการน้ำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและอื่นๆจำนวน 30 รายการ
POC
22/07/2552
00370
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์โครงการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ (Video Conference)
POC
22/07/2552
00369
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง
POC
17/07/2552
00368
โรงพยาบาลนาทม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลนาทม
POC
17/07/2552
00367
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเคย เรื่อง สอบราคาจ้าง งานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.คำเตย
POC
17/07/2552
00366
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (รายหัว) ประจำปีการศึกษา 2552
POC
17/07/2552
00365
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายห้วยค้อ
POC
17/07/2552
00364
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 25 ห้อง และบ้านพักระดับ 3-4
POC
17/07/2552
00363
วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2552
POC
17/07/2552
00362
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
POC
17/07/2552
00361
วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2552
POC
17/07/2552
00360
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
POC
17/07/2552
00359
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
POC
17/07/2552
00358
ท่าอากาศยานนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ(UPS) พร้อมติดตั้งใช้งาน
POC
16/07/2552
00357
ท่าอากาศยานนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสารกรองน้ำบาดาล และบำรุงรักษาพัฒนาบ่อบาดาล
POC
16/07/2552
00356
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง จ.หนองคาย เรื่อง โครงการก่อสร้างอเนกประสงค์ 2 ชั้น กว้าง 21.00 เมตร ยาว 30.50 เมตร
POC
16/07/2552
00355
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมโรงฝึกงานชั่วคราว
POC
16/07/2552
00354
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร
POC
16/07/2552
00353
์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Infusion pump จำนวน 2 เครื่อง
POC
10/07/2552
00352
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหม้อนึ่งไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
POC
10/07/2552
00351
โ่รงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง NIBP + Sat O2 + EKG จำนวน 2 เครื่อง
POC
10/07/2552
00350
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Ultra sound ทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 เครื่อง
POC
10/07/2552
00349
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Fetal Monitoring จำนวน 1 เครื่อง
POC
10/07/2552
00348
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อสาย ET.CO2 เครื่องคาร์บอนไดออกไซด์ทางลมหายใจ จำนวน 1 ชุด
POC
10/07/2552
00347
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเตียง Colposcope จำนวน 1 เตียง
POC
10/07/2552
00346
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Defibrillatior จำนวน 1 เครื่อง
POC
10/07/2552
00345
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Ultra sound จำนวน 1 เครื่อง
POC
10/07/2552
00344
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุํภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง
POC
10/07/2552
00343
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ชนิดพกพา จำนวน 4 เครื่อง
POC
10/07/2552
00342
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสถานีอนามัย จำนวน 1 หลัง
POC
10/07/2552
00341
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 2 หลัง
POC
10/07/2552
00340
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ
POC
10/07/2552
00339
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วคอนกรีตพร้อมตาข่ายถัก
POC
10/07/2552
00338
โรงพยาบาลท่าอุเทน จ.นครพนมเรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลท่าอุเทน
POC
10/07/2552
00337
แขวงการทางนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
POC
10/07/2552
00336
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กบ้านพนอมทุ่ง
POC
10/07/2552
00335
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
POC
02/07/2552
00334
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 6
POC
02/07/2552
00333
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในบริเวณบ้านพัก ข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
POC
02/07/2552
00332
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (CREC)
POC
02/07/2552
00331
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (SERB) ครั้งที่ 2
POC
02/07/2552
00330
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ในประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการมางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดิน โครงการฝายน้ำล้นบ้านศรีบุญเรือง
POC
02/07/2552
00329
สำนักงานก่อสร้าง 3 (โครงการน้ำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง ประกวดราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ยี่ห้อ NISSAN,รถเคน และรถผสมคอนกรีต
POC
02/07/2552
00328
สำนักงานก่อสร้าง 3 (โครงการน้ำก่ำและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม) เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ CONCRET PLANT
POC
02/07/2552
00327
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายน้ำล้นบ้านศรีบุญเรือง
POC
29/06/2552
00326
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 6
POC
29/06/2552
00325
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
POC
29/06/2552
00324
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
POC
29/06/2552
00323
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ณ หมู่ที่ 7
POC
29/06/2552
00322
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
POC
26/06/2552
00321
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย
POC
26/06/2552
00320
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงตึกจ่ายกลางด้านหลัง
POC
26/06/2552
00319
โรงพยาบาลนาหว้า เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้าง
POC
26/06/2552
00318

โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

POC
25/06/2552
00317
วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2552
POC
25/06/2552
00316
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง งานประเภทอาคาร จำนวน 2 โครงการ
POC
25/06/2552
00315
โรงพยาบาลเรณูนคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทันตกรรม โรงพยาบาลเรณูนคร
POC
25/06/2552
00314
สำนักงานประปาเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง (จ่ายน้ำบริเวณโซนต่ำ - โซนสูง)
POC
25/06/2552
00313
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และภูมิทัศนศ์โดยรอบอาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
POC
25/06/2552
00312
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
POC
25/06/2552
00311
โรงพยาบาลท่าอุเทน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม สถานีอนามัยต่างๆ ในเขตอำเภอท่าอุเทน
POC
24/06/2552
00310
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ิ เรื่องสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในชายและผู้ป่วยในหญิง
POC
24/06/2552
00309
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตำบลพิมาน อำเภอนาแก
POC
24/06/2552
00308
โรงพยาบาลนาหว้า เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2552
POC
24/06/2552
00307
โรงพยาบาลนาหว้า เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 02/2552
POC
24/06/2552
00306
องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย เรื่อง ประมูลการจ้างก่อสร้างระบบประปา บาดาลขาดใหญ่ หมู่ที่ 7,8,10
POC
24/06/2552
00305
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย
POC
19/06/2552
00304
โรงพยาบาลท่าอุเทน เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันให้รายละเอียด ประกาศรายชื่อ และเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์(ยูนิตทำฟัน) ใหม่
POC
19/06/2552
00303
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย
POC
19/06/2552
00302
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
POC
19/06/2552
00301
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
POC
19/06/2552

00300

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ครั้งที่ 2)
POC
19/06/2552
00299
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
18/06/2552
00298
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมา่ก่อสร้างกิจกรรมงานเดินโครงการอ่งเก็บน้ำห้วยถ้ำไม้ดู่ (กปร.)
POC
18/06/2552
00297
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซม.
POC
18/06/2552
00296
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุสำเร็จรูปประกอบงานก่อสร้าง
POC
18/06/2552
00295
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อกรวดเบอร์ 1,กรวดเบอร์ 2, ทรายหยาบน้ำจืด และกรวดผสมทราย
POC
18/06/2552
00294
แขวงการทางนครพนม เรื่อง งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
POC
18/06/2552
00293
แขวงการทางนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส งานจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง
POC
18/06/2552
00292
สำนักงานเทศบาลตำบลเรณูนคร เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
POC
18/06/2552
00291
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
18/06/2552
00290
คณะวิทยาการจัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
POC
18/06/2552
00289
วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2552
POC
18/06/2552
00288
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
POC
18/06/2552
00287
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการระดับ 1-2 สถานีอนามัยนาฉันทะ
POC
11/06/2552
00286
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนบริหารธุรกิจ
POC
11/06/2552
00285
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้ว
POC
11/06/2552
00284
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง (ต่อเติมสถานีอนามัย)
POC
11/06/2552
00283
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น
POC
11/06/2552
00282
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
POC
11/06/2552
00281
โรงพยาบาลนาแก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย
POC
10/06/2552
00280
โรงพยาบาลปลาปาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
POC
10/06/2552
00279
ทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านด่านม่วงคำ
POC
05/06/2552
00278
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงานวิชาเครื่องล่าง,ส่งกำลังยนต์และห้องน้ำ
POC
05/06/2552
00277
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2ชั้น (ที่ทำการ อบต.ก้านเหลือง)
POC
04/06/2552
00276
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร
POC
04/06/2552
00275
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย
POC
04/06/2552
00274
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อเป็นอาคารประชุมเชิงปฏิบัติการ
POC
04/06/2552
00273
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ตำบลดอนนางหงส์ เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง แบบ 6 ที่/49 ปีงบประมาณ 2552
POC
04/06/2552
00272
เทศบาลตำบลพระซอง เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้และตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย ของ เทศบาลตำบลพระซอง
POC
03/06/2552
00271
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ Gate Valve พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
POC
03/06/2552
00270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1- 2 สถานีอนามัยยอดชาด และก่อสร้างรั้วตาข่ายถักจำนวน 58 เมตร
POC
03/06/2552
00269
เรือนจำกลางนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนผู้ป่วยพร้อมที่นอน
POC
03/06/2552
00268
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอทัชกรีนและจ้่างทำข้อมูลการท่องเที่ยว
POC
03/06/2552
00267
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)
POC
03/06/2552
00266
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
POC
28/05/2552
00265
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์สำหรับสถาบันการศึกษา
POC
28/05/2552
00264
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม
POC
28/05/2552
00263
โรงพยาบาลปลาปาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
POC
28/05/2552
00262
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
POC
26/05/2552
00261
โรงพยาบาลนาหว้า เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้าง
POC
26/05/2552
00260
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
26/05/2552
00259
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2552
POC
26/05/2552
00258
ศาลจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
POC
22/05/2552
00257
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์e-Auction
POC
22/05/2552
00256
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพง เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
POC
22/05/2552
00255
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
POC
22/05/2552
00254
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง
POC
21/05/2552
00253
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
POC
21/05/2552
00252
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
POC
21/05/2552
00251
โรงพยาบาลศรีสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
21/05/2552
00250
โรงพยาบาลท่าอุเทน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
POC
21/05/2552
00249
โรงพยาบาลปลาปาก เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม
POC
19/05/2552
00248
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
19/05/2552
00247
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร
POC
19/05/2552
00246
เทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
POC
19/05/2552
00245
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอทัชสกีนและจ้่างทำข้อมูลการท่องเที่ยว
POC
15/05/2552
00244
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง สอบงราคาจัดซืื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2552
POC
15/05/2552
00243
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อ สอบราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
POC
15/05/2552
00242
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (CREC)
POC
15/05/2552
00241
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
POC
15/05/2552
00240
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง)
POC
08/05/2552
00239
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (SERB)
POC
08/05/2552
00238
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนาด เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน
POC
08/05/2552
00237
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงเฟาว์เลอร์พร้อมเหล็กกั้นเตียง)
POC
08/05/2552
00236
วิทยาการ เขต 24 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการวิทยาการจังหวัดนครพนม
POC
08/05/2552
00235
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อม่านปรับแสงไฟเบอร์พร้อมดำเนินการติดตั้ง
POC
08/05/2552
00234
เรือนจำกลางนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ
POC
08/05/2552
00233
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตุพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
POC
08/05/2552
00232
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างประมูลก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านดงติ้ว
POC
08/05/2552
00231
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างประมูลก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านโพนสวรรค
POC
08/05/2552
00230
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน จำนวน 2 แห่ง
POC
08/05/2552
00229
ที่ว่าการอำเภอนาแก เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญาที่ศาลพิพากษาสั่งริบ
POC
01/05/2552
00228
สำนักงานธนารักษ์พิ้นที่จังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลหาผู้ลงทุนโครงการที่ดินราชพัสดุ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จำนวน 2 แปลง
POC
01/05/2552
00227
แขวงการทางจังหวัดนครพนม เรื่อง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (ปรับปรุงบริเวณหรือสถานที่อันตราย) ทางเลี่ยงเมืองท่าอุเทน-นครพนม
POC
30/04/2552
00226
แขวงการทางจังหวัดนครพนม เรื่อง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (ปรับปรุงบริเวณหรือสถานที่อันตราย) ทางเลี่ยงเมืองท่าอุเทน
POC
30/04/2552
00225
แขวงการทางจังหวัดนครพนม เรื่อง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (ปรับปรุงบริิเวณหรือสถานที่อันตราย) นาแก-หนองฮี
POC
30/04/2552
00224
แขวงการทางจังหวัดนครพนม เรื่อง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (ปรับปรุงบริิเวณหรือสถานที่อันตราย) หนองอี
POC
30/04/2552
00223
แขวงการทางจังหวัดนครพนม เรื่อง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (ปรับปรุงบริิเวณหรือสถานที่อันตราย) โนนสมบูรณ ์- ปฏิรูป
POC
30/04/2552
00222
เทศบาลตำบลเรณูนคร เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
POC
30/04/2552
00221
เทศบาลตำบลเรณูนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอัดบล็อกประสาน
POC
30/04/2552
00220
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนสาขาบัญชี
POC
30/04/2552
00219
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมดำเนินการติดตั้ง
POC
30/04/2552
00218
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,4,6,9,13
POC
30/04/2552
00217
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรื่อง สอบถามราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในหมูบ้าน หมู่ที่2,4,13
POC
30/04/2552
00216
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
POC
30/04/2552
00215
โรงพยาบาลศรีสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
28/04/2552
00214
วิทยาลัยสารพัดช่าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2552
POC
28/04/2552
00213
วิทยาลัยสารพัดช่าง เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุถาวรเครื่องมืออุปกรณ์ประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
POC
28/04/2552
00212
สำนักงานปฎิรูปทีึ่่ดิน เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
POC
28/04/2552
00211
วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม เรื่อง สอบราคาจ้างถมดินปรับระัดัีบภายในวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
POC
28/04/2552
00210
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกห้วย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9
POC
28/04/2552
00209
แขวงการทางจังหวัดนครพนม เรื่อง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (ปรับปรุงบริิเวณหรือสถานที่อันตราย) นาแก-หนองฮี
POC
28/04/2552
00208
แขวงการทางจังหวัดนครพนม เรื่อง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (ปรับปรุงบริเวณหรือสถานที่อันตราย) ทางเลี่ยงเมืองท่าอุเทน
POC
28/04/2552
00207
แขวงการทางจังหวัดนครพนม เรื่อง งานจ้างเหมาทำบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
POC
28/04/2552
00206
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
POC
24/04/2552
00205
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบ้านพักราชการ
POC
24/04/2552
00204
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เรื่อง สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เอนกประสงค์
POC
24/04/2552
00203
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
POC
24/04/2552
00202
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประำกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา
POC
24/04/2552
00201
โรงพยาบาลท่าอุเทน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพ ยาบาลท่าอุเทน
POC
21/04/2552
00200
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อปลอกเหล็กเหนียว
POC
21/04/2552
00199
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อท่อใยหิน
POC
21/04/2552
00198
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อท่อเหล็กและอุปกรณ์ต่าง ๆ
POC
21/04/2552
00197
โรงเรียนบ้านกุรุคุ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อหนังสือเรียน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2552 (เปลี่ยนแปลงรายการหนังสือ)
POC
21/04/2552
00196
โรงเรียนบ้านกุรุคุ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อหนังสือเรียน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2552
POC
21/04/2552
00195
วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อหนังสือเรียน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2552
POC
21/04/2552
00194
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างถนนลาดยางบ้านค้อ
POC
10/04/2552
00193
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างถนนลาดยางบ้านหมูม่น
POC
10/04/2552
00192
วิทยาลัยเ่ทคนิคนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารสามัญ
POC
10/04/2552
00191
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์
POC
10/04/2552
00190
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 1 ชุด
POC
10/04/2552
00189
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีอนามัย จำนวน 16 แห่ง 7 กลุ่ม
POC
08/04/2552
00188
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
POC
08/04/2552
00187
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองญาติ
POC
08/04/2552
00186
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อท่อ PVC แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
POC
03/04/2552
00185
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดจ้างก่อสร้งปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
POC
03/04/2552
00184
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านสามผง
POC
03/04/2552
00183
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านนาหนองหวาย
POC
03/04/2552
00182
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านดศรีเวินชัย
POC
03/04/2552
00181
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านปากยาม
POC
03/04/2552
00180
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านสามผง
POC
03/04/2552
00179
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านศรีเวินชัย
POC
03/04/2552
00178
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านดงน้อย
POC
03/04/2552
00177
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านปากยาม
POC
03/04/2552
00176
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านสามผง
POC
03/04/2552
00175
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านแค
POC
03/04/2552
00174
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้านไทยสบาย
POC
03/04/2552
00173
POC
03/04/2552
00172
POC
03/04/2552
00171
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 1 บ้านสามผง
POC
03/04/2552
00170
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เรื่อง การซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรม การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
POC
27/03/2552
00169
โรงพยา่บาลโพนสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลโพนสวรรค์
POC
27/03/2552
00168
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
POC
27/03/2552
00167
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
POC
27/03/2552
00166
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
POC
26/03/2552
00165
สำนักงานเทศบาลตำบลเรณูนคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อ / วีซีดี แนะนำ ประชาสัมพันธ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวผู้ไทยเรณูนคร ประจำปี 2552
POC
25/03/2552
00164
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม
POC
24/03/2552
00163
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ท่อ PVC
POC
20/03/2552
00162
โรงพยาบาลบ้านแพง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 2
POC
20/03/2552
00161
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้งเรือนแถวชั้นประทวน
POC
18/03/2552
00160
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ บ้านกลาง
POC
18/03/2552
00159
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ บ้านหลักศิลา
POC
18/03/2552
00158
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9
POC
18/03/2552
00157
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สอบคาคาจ้างเหมาโครงการถนนตัดใหม่ หมู่10
POC
18/03/2552
00156
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สอบคาคาจ้างเหมาโครงการกซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลพิมาน
POC
18/03/2552
00155
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
POC
18/03/2552
00154
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์
POC
18/03/2552
00153
เรือนจำกลางนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง
POC
18/03/2552
00152
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ดิน (ดินหลวม)
POC
13/03/2552
00151
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อเหล็กและอุปกรณ์ต่าง ๆ
POC
13/03/2552
00150
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ดิน (ดินหลวม)
POC
13/03/2552
00149
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง
POC
13/03/2552
00148
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน
POC
13/03/2552
00147
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำ, ทรายหยาบน้ำจืด
POC
13/03/2552
00146
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
POC
13/03/2552
00145
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อเหล็กและอุปกรณ์ต่าง ๆ
POC
13/03/2552
00144
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง
POC
11/03/2552
00143
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
POC
11/03/2552
00142
สำนักงานเทศบาลตำบลเรณูนคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อถนน
POC
11/03/2552
00141
เรือนจำกลางนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อผลิตหลักเขตที่ดิน
POC
11/03/2552
00140
วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
POC
11/03/2552
00139
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดควรจำหน่าย
POC
11/03/2552
00138
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
POC
11/03/2552
00137
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาก่อสร้างโครงการระบบท่าส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า ระยะที่ 1 (กปร.)
POC
11/03/2552
00136
สำนักงานประปาเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อ.เมือง จ.หนองคาย
POC
11/03/2552
00135
สำนักงานประปาเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 223 อ.เมือง จ.สกลนคร
POC
11/03/2552
00134
โรงพยาบาลนาแก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
11/03/2552
00133
โรงพยาบาลนาแก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
POC
11/03/2552
00132
โรงพยาบาลนาแก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
POC
11/03/2552
00131
เรือนจำกลางนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลแดนชาย
POC
11/03/2552
00130
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เรื่อง แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตรกิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาการผลิตยางพาราคุณภาพดี
POC
11/03/2552
00129
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เรื่อง แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรกิจกรรม (ข้าวโพดหวาน)
POC
11/03/2552
00128
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เรื่อง แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรกิจกรรม (ข้าวโพดหวาน)
POC
11/03/2552
00127
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรกิจกรรม (ข้าวโพดหวาน)
POC
11/03/2552
00126
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน
POC
09/03/2552
00125
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ดิน (ดินหลวม)
POC
09/03/2552
00124
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำ, ทรายหลายน้ำจืด
POC
09/03/2552
00123
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
POC
09/03/2552
00122
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ บานฝาท่อเหล็กรับน้ำสองทาง
POC
09/03/2552
00121
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ หินใหญ่ (LIME STONE)
POC
09/03/2552
00120
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง,เหล็กเส้นข้ออ้อย
POC
09/03/2552
00119
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง,เหล็กเส้นข้ออ้อย
POC
09/03/2552
00118
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
POC
09/03/2552
00117
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพง เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน
POC
09/03/2552
00116
เรือนจำกลางนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลแดนชาย ประจำปีงบประมาณ 2552
POC
09/03/2552
00115
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาต
POC
09/03/2552
00114
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและพัฒนาการผลิตยางพาราคุณภาพดี
POC
04/03/2552
00113
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประำกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข)
POC
26/02/2552
00112
สำนักงานประปาเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี 2552 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
POC
26/02/2552
00111
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
POC
26/02/2552
00110
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อเหล็กและอุปกรณ์ต่าง ๆ
POC
26/02/2552
00109
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำ ทรายหยาบน้ำจืด
POC
26/02/2552
00108
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
POC
26/02/2552
00107
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
POC
25/02/2552
00106
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำ ทรายหยาบจืด
POC
19/02/2552
00105
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อ PVC
POC
19/02/2552
00104
โครงการชลประทานนครพนม เีรื่อง สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์แลนด์ประเภท 1
POC
19/02/2552
00103
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้กระยาแปรรูปไม้เนื้ออ่อน
POC
19/02/2552
00102
โครงการชลประทานนครพนม เีรื่อง สอบราซื้อ ดิน (ดินหลวม)
POC
19/02/2552
00101
โครงการชลประทานนครพนม เีรื่อง สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง,เหล็กเส้นข้ออ้อย
POC
19/02/2552
00100
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้กระยาแปรรูปไม้เนื้ออ่อน
POC
1902/2552
00099
โครงการชลประทานนครพนม เีรื่อง สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์แลนด์ประเภท 1
POC
19/02/2552
00098
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ดิน (ดินรวม)
POC
19/02/2552
00097
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ หินใหญ่ ขนาด 20 - 30 ซม.
POC
19/02/2552
00096
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำ ทรายหยาบจืด
POC
19/02/2552
00095
โครงการชลประทานนครพนม เีรื่อง สอบราคาซื้อ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
POC
19/02/2552
00094
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้
POC
19/02/2552
00093
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม เรื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีการทางกิเล็กทรกนิกส์
POC
19/02/2552
00092
วิทยาลัยสาพัดช่างนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงงานหลังคาอาคาร 4 ชั้น ครั้งที่ 2/2552
POC
19/02/2552
00091
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
18/02/2552
00090
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้่อวัสดุการแพทย์
POC
18/02/2552
00089
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2552 (แก้ไขเพิ่มเติม) การจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านแพง
POC
18/02/2552
00088
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2552 การจ้างก่อสร้างโีรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านแพง
POC
18/02/2552
00087
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำยบท่าบ่อสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
POC
18/02/2552
00086
โรงพยาบาลบ้านแพง เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขประกาศสอบราคา อาคารด้านหลังสถานีอนามัย ขนาด 150 ตารางเมตร
POC
18/02/2552
00085
โรงพยาบาลบ้านแพง เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขประกาศสอบราคา ก่อสร้างถนน คสล. แบบ 2406 ไม่รวมรางระบายน้ำ
POC
18/02/2552
00084
โรงพยาบาลบ้านแพง เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขประกาศสอบราคา อาคารด้านหลังสถานีอนามัย ขนาด 150 ตารางเมตร
POC
18/02/2552
00083
โรงพยาบาลบ้านแพง เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขประกาศสอบราคา ก่อสร้างถนน คสล. แบบ2406 ไม่รวมรางระบายน้ำ
POC
18/02/2552
00082
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายรูปจอประสาทตา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
POC
10/02/2552
00081
โรงพยาบาลนครพนม เีิื้รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหารและทางเชื่อมระหว่างตึกคลุมหลังคา
POC
10/02/2552
00080
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เีื่รื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
POC
10/02/2552
00079
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนาด เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น Sharp sf 2030 , หอถังประปาสูง
POC
05/02/2552
00078
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาในการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
POC
05/02/2552
00077
โรงพยาบาลบ้านแพง เรื่ิอง สอบราคาจ้างก่่อสร้างปรับปรุงอาคารด้่้านหลังสถานีอนามัย ขนาด 150 เมตร
POC
04/02/2552
00076
โรงพยาบาลบ้านแพง เรื่อง สอบราคาาจ้างก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเลขที่ 2406
POC
04/02/2552
00075
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
POC
04/02/2552
00074
สำนัีกงานเขตพื้่นที่การศึกษานครพนม เขต 2 เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2551
POC
04/02/2552
00073
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น เีื่รื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
POC
04/02/2552
00072
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เรณูใต้ และปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
POC
04/02/2552
00071
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างอาคาร พร้อมระบบจ่ายออกซิเจนฯ โรงพยาบาลนาแก
POC
04/02/2552
00070
วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 1/2552
POC
02/02/2552
00069
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
POC
02/02/2552
00068
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
POC
02/02/2552
00067
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พลังงานทดแทนชุมชนและอาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์
POC
02/02/2552
00066

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

POC
30/01/2552
00065

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

POC
30/01/2552
00064

โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

POC
30/01/2552
00063

กองกำกับการวิทยาการ เขต 24 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมและปรัรบปรุงอาคารวิทยาการจังหวัดนครพนม

POC
28/01/2552
00062
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
POC
27/01/2552
00061
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพง เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
POC
27/01/2552
00060
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2
POC
27/01/2552
00059

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

POC
27/01/2552
00058
ที่ทำการองค์การบริหารส่วรนตำบลหาดแพง เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านคำไฮ หมู่ที่ 2 และ หมู่าที่ 8
POC
27/01/2552
00057
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 19
POC
27/01/2552
00056
โครงการชลประทานนครพนม ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.32/2552 ซื้อ หินใหญ่ (LIME STONE)
POC
23/01/2552
00055
โครงการชลประทานนครพนม ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.31/2552 ซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน
POC
23/01/2552
00054
โครงการชลประทานนครพนม ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.30/2552 ซื้อ กรวดล้างน้ำ ทรายหยาบน้ำจืด
POC
23/01/2552
00053
โครงการชลประทานนครพนม ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.29/2552 ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
POC
23/01/2552
00052
โครงการชลประทานนครพนม ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.28/2552 ซื้อ หินใหญ่ (LIME STONE)
POC
23/01/2552
00051
โครงการชลประทานนครพนม ประกาศสอบราคาเลขที่ นพ.27/2552 ซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูปไม้เนื้ออ่อน
POC
23/01/2552
00050
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่1/2552 จ้างอาคารเรียนแบบ 324 ล. (ตอกเข็ม)
POC
23/01/2552
00049
สำนักงานเทศบาลตำบลเรณูนคร เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเรณูนคร
POC
21/01/2552
00048
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อาคารหลังใหญ่ อาคารเรือนรับรอง โรงจอดรถ
POC
21/01/2552
00047
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
POC
21/01/2552
00046
กองกำกับการวิทยาการ เขต 24 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมและปรับปรุงอาคารวิทยาการจังหวัดนครพนม
POC
21/01/2552
00045
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์
POC
21/01/2552
00044
สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต2 อ.ศรีสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อสารเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองเด็กปฐมวัย
POC
21/01/2552
00043
สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครพนม เื่รื่อง ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครพนม
POC
14/01/2552
00042
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน โต๊ะ - เก้าิีอี้ ครู
POC
14/01/2552
00041
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
POC
14/01/2552
00040
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาื้ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
POC
06/01/2552
00039
ศาลากลางจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
POC
06/01/2552
00038
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
POC
06/01/2552
00037
สำนักงานก่อสร้าง 3 กรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีททางอิเล็กทรอนิกส
POC
29/12/2551
00036
สำนักงานก่อสร้าง 3 กรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีททางอิเล็กทรอนิกส
POC
29/12/2551
00035
สำนักงานก่อสร้าง 3 กรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีททางอิเล็กทรอนิกส
POC
29/12/2551
00034
สำนักงานก่อสร้าง 3 กรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีททางอิเล็กทรอนิกส
POC
29/12/2551
00033
สำนักงานก่อสร้าง 3 กรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีททางอิเล็กทรอนิกส์
POC
29/12/2551
00032
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
POC
29/12/2551
00031
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง,เหล็กเส้นข้ออ้อย
POC
25/12/2551
00030
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ ไม้กระยาแปรรูปไม้เนื้ออ่อน,ไม้เนื้อแข็ง
POC
25/12/2551
00029
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อ กรวดล้างน้ำ, ทรายหยาบน้ำจืด
POC
25/12/2551
00028
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์
POC
25/12/2551
00027
ศาลจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต่อการใช้งาน
POC
25/12/2551
00026
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
POC
25/12/2551
00025
สำนักงานก่อสร้าง 3 กรมชลประทาน เรื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
POC
19/12/2551
00024
สำนักงานก่อสร้าง 3 กรมชลประทาน เรื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ การซื้อดินลูกรัง
POC
19/12/2551
00023
สำนักงานก่อสร้าง 3 กรมชลประทาน เรื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
POC
19/12/2551
00022
สำนักงานก่อสร้าง 3 กรมชลประทาน เรื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
POC
19/12/2551
00021
สำนักงานก่อสร้าง 3 กรมชลประทาน เรื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
POC
19/12/2551
00020
สำนักงานประาเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2552
POC
19/12/2551
00019
สำนักงานประาเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา โครงการวางท่อระบายน้ำ ปีงบประมาณ 2552
POC
19/12/2551
00018
สำนักงานประาเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างถุงน้ำใส ขนาด 1,500 บาท
POC
19/12/2551
00017
แขวงการทางนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
POC
19/12/2551
00016
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
POC
19/12/2551
00015
สำนักงานก่อสร้าง 3 กรมชลประทาน เรื่อง ปีะกวดราคาการจ้างขุดและขนย้านดินด้วยจักร
POC
19/12/2551
00014
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
POC
19/12/2551
00013
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม เรื่อง การขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถทีีไม่ใช้ในราชกการ
POC
16/12/2551
00012
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เื่รื่อง ยกเลิกขาดทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
POC
16/12/2551
00011
สำนักงานประปา เขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
POC
15/12/2551
00010
สำนักงานประปา เขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนอุดร- หนองใส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
POC
15/12/2551
00009
ท่าอากาศยานนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า วัชพืช และตัดต้นไม้ ในพื้นที่การบิน ที่ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม
POC
15/12/2551
00008
โรงพยาบาลนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
POC
15/12/2551
00007
โครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
POC
15/12/2551
00006
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงติ้ว
POC
15/12/2551
00005
โครงการชลประทานนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผักกาด
POC
15/12/2551
00004
สำนักงานประปา เขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ป.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
POC
15/12/2551
00003
สำนักงานประปา เขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ป.บ้านดุง อ.บ้านดุง-เพ็ญ จ.อุดรธานี
POC
15/12/2551
00002
สำนักงานประปา เขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ป.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
POC
15/12/2551
00001
สำนักงานประปา เขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ป.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
POC
15/12/2551
POC