• สรุปคะแนนของผลการประเมินการปกฏิบัติราชการตามคำรัลบรองการปฏิบัติราชการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
 • คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 • สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 12 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 6 เดือน
 • สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณปี 2552
 • ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณปี 2552 ฉบับเต็ม
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 12 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 9 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 6 เดือน
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2551