นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
การจัดการความรู้
 

 

 

 

ดูทั้งหมด